UCHWAŁA NR 604/XLII/09 z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR 604/XLII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2009 roku

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje:

§  1

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1.Od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,77 zł. od  1m2 powierzchni,
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł.         od 1 ha powierzchni,
c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,24 zł.  od  1m2 powierzchni,

2.Od budynków lub ich części:

a)mieszkalnych  –  0,51 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,51 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  9,57  zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

e)pozostałych:

o powierzchni nie przekraczającej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  –  3,44 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
o powierzchni  powyżej 12 m2,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  6,88 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli – 2% ich wartości.


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.


§  3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.


§  4

Traci moc Uchwała Nr 414/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

 


UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

           Uprawnienia Rady Gminy do ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wynikają z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych dwóch kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy ds. finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej “Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych na każdy  rok podatkowy.
Na rok 2010 maksymalne stawki podatkowe wzrosły przeciętnie o 3,5 % w porównaniu do roku ubiegłego. W związku z powyższym proponuje się przyjąć je w określonych przez Ministra Finansów wysokościach, dokonując zmniejszenia stawek jedynie w następujących pozycjach:

pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -  0,24 zł.  od  1m2 powierzchni (stawka maksymalna wynosi 0,39 zł. od 1 m2),
budynków mieszkalnych  –  0,51 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (stawka maksymalna wynosi 0,65 zł. od 1 m2),
od budynków pozostałych o powierzchni  nie przekraczającej 12 m2 -  3,44 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej (stawka maksymalna wynosi 6,88 zł. od 1 m2).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 30 października 2009, godzina 10:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 228
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji