Załącznik do uchwały Nr 230/XVI/07
REGULAMIN USTALAJĄCY TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne

Załącznik do uchwały Nr 230/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27  listopada 2007 roku


REGULAMIN
USTALAJĄCY TRYB UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI
dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) ZJO - należy przez to rozumieć Zarząd Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa w
  Płocku,
3) przedszkolach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie miasta Płocka przez inne
niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,
4) szkołach - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie miasta Płocka przez inne niż
miasto Płock osoby prawne lub fizyczne szkoły podstawowe, w tym integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, w tym integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym specjalne, integracyjne z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
5) placówkach oświatowych - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie miasta Płocka
przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
6)  szkołach specjalnych - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie miasta Płocka
przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne specjalne o uprawnieniach szkół publicznych, trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy o uprawnieniach szkół publicznych,
7)  placówkach oświatowych specjalnych - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie
miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
8)  uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków,
9)  uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających
    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy,
10) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż miasto Płock osoby prawne lub
fizyczne prowadzące przedszkola, szkoły, szkoły specjalne, placówki oświatowe, placówki oświatowe specjalne na terenie miasta Płocka, o których mowa w pkt. 3-7.


Rozdział II
Podstawa obliczenia dotacji
§2

1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki  dotacji na jednego ucznia jest uchwała
budżetowa Rady Miasta Płocka oraz dokumenty otrzymane przez miasto Płock
od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka.
2. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości
równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez miasto Płock w przeliczeniu na jednego ucznia
z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Płock.
3. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznym szkołom
specjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości
równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Płock.
4. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznym szkołom
specjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, nie wymienionym w ust. 3, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto Płock w przeliczeniu na jednego ucznia.
5. Niepublicznym placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Płock.
6. Niepublicznym placówkom oświatowym specjalnym przysługuje dotacja na każdego
ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Płock, a w przypadku niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Płock.
7. Publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub
fizyczne, przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez miasto Płock z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Płock.
8. Publicznym szkołom i publicznym szkołom specjalnym prowadzonym przez inne niż
miasto Płock osoby prawne lub fizyczne, przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia, odpowiednio w publicznych szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto Płock lub w przypadku nieprowadzenia przez miasto Płock szkoły tego samego typu i rodzaju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Płock.
9. Publicznym placówkom oświatowym i publicznym placówkom oświatowym specjalnym
prowadzonym przez  inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne, przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez miasto Płock, a w przypadku nieprowadzenia przez miasto Płock placówki publicznej tego rodzaju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Płock.
10. Wysokość miesięcznych stawek dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia obliczonych z
zastosowaniem zasad określonych w ust. 1-9 ustala na wniosek ZJO Prezydent Miasta Płocka w formie zarządzenia i zamieszcza na stronie biuletynu informacji publicznej.

Rozdział III
Tryb udzielania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym
§3

1. Organ prowadzący przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w ZJO, ul. 3-go Maja 6, 09-402 Płock zawierający:
1) nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej,
2) nazwę i adres podmiotu prowadzącego,
3) typ i rodzaj szkoły lub placówki oświatowej,
4) status szkoły lub placówki oświatowej (publiczna, niepubliczna),
5) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki oświatowej do ewidencji,
6) numer i datę wydania decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej,
7) numer i datę wydania zezwolenia na założenie szkoły publicznej,
8) planowaną liczbę uczniów lub wychowanków w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie  dotacji, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w okresie styczeń – sierpień oraz w okresie wrzesień – grudzień,
9) planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych w szkołach dla młodzieży, z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności potwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
10) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
2. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala i udostępnia ZJO w swojej siedzibie i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej.
3. Rozpoczęcie udzielania dotacji następuje po sprawdzeniu przez ZJO informacji podanych we wniosku.
4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.
5. Do 10 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 7, organ prowadzący przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową składa w ZJO rozliczenie otrzymanej dotacji zawierające:
1)  w przypadku przedszkoli, szkół i placówek oświatowych niepublicznych - rzeczywistą liczbę uczniów w rozliczanym miesiącu, która winna być podana na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, szkoły i placówki oświatowej, według stanu na 16 dzień miesiąca, za który rozliczana jest dotacja oraz planowaną liczbę uczniów w aktualnym miesiącu.
2)  w przypadku przedszkoli, szkół i placówek oświatowych publicznych - rzeczywistą liczbę uczniów w rozliczanym miesiącu, która winna być podana na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, szkoły i placówki oświatowej, według stanu na 16 dzień miesiąca, za który rozliczana jest dotacja oraz planowaną liczbę uczniów w następnym miesiącu.
6. Wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w ust. 5, ustala i udostępnia ZJO w swojej siedzibie i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej.
7. Rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień należy sporządzić i przekazać do ZJO do dnia 20 grudnia.
8. Dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych niepublicznych ZJO przekazuje dotacje w okresach miesięcznych w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
9. Dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych publicznych ZJO przekazuje dotacje w okresach miesięcznych w 12 ratach z góry najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca za bieżący miesiąc. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest ustawowo wolny od pracy dotacja może być przekazana w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca.
10. Dotacja nie podlega przekazaniu w przypadkach:
1) niespełnienia warunków formalnych określonych w ust. 1;
2) niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5, przy czym przekazanie dotacji nastąpi po dostarczeniu rozliczenia otrzymanej dotacji;
3) stwierdzenia podczas sprawdzania informacji, o których mowa w ust. 3, istotnej rozbieżności informacji podanych we wniosku ze stanem faktycznym, a w szczególności dotyczących zmiany typu i rodzaju szkoły, czy organu prowadzącego;
4) utraty aktualności wpisu do ewidencji prowadzonej przez miasto Płock na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy - do dnia aktualizacji tego wpisu;
5) utraty aktualności wpisu do rejestru zezwoleń na założenie szkoły publicznej prowadzonego przez miasto Płock wydanego w trybie art. 58 ustawy - do dnia aktualizacji tego wpisu.

Rozdział IV
Tryb rozliczenia dotacji
§4

1. Organ prowadzący przedszkole, szkołę, szkołę specjalną, placówkę oświatową lub placówkę oświatową specjalną sporządza i przekazuje do ZJO w terminie do dnia 15 stycznia roczne rozliczenie przekazanej dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu obejmującym:
1) informacje o kwocie przekazanej dotacji z wyszczególnieniem kwot części dotacji
przekazywanych w poszczególnych miesiącach roku, którego dotyczy rozliczenie,
2) informacje o faktycznej liczbie uczniów w poszczególnych miesiącach roku, którego
dotyczy rozliczenie.
2. Wzór formularza rozliczenia rocznego ustala i udostępnia ZJO w swojej siedzibie i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej.
3. Jeśli z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 wynika nadpłata, wówczas nadpłatę należy przekazać na rachunek bankowy wskazany przez ZJO w terminie do dnia 15 stycznia. Od nadpłat przekazanych po upływie tego terminu pobiera się odsetki liczone jak od zaległości podatkowych.
§5
1. Upoważnieni pracownicy ZJO mogą dokonywać kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w rozliczeniu otrzymanej dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 5 na podstawie udostępnianej przez organ prowadzący dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania tych informacji.
2. Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu zwrotu dotacji.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:10)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 469
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji