UCHWAŁA NR 439/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie skargi Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 439/XXVI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie skargi  Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Miasta Płocka.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,                      z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,                   Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,      Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz.1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117,                       poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, Nr 240,                     poz. 2052, z 2003 r. Nr 171, poz. 1663, Nr 192, poz. 1873, Nr 228, poz. 2261, Nr 124, poz. 1153, Nr 228, poz. 2256) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Uznaje się, że skarga z dnia 26 lipca 2012 r. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o.  na uchwałę Nr 603/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w zakresie niezgodności z prawem postanowień § 2 ust. 5, § 3 ust. 6, § 3 ust. 7, § 3 ust. 8 Załącznika do niniejszej uchwały, jest nieuzasadniona.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka w tym do:
1/ udzielenia odpowiedzi na niniejsza skargę,
2/ reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą, w tym do ustanowienia pełnomocnika procesowego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                          Przewodniczący
                                                          Rady Miasta Płocka


                                                    Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE


Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o. przez pełnomocnika adwokata Witolda Owczarka złożyło skargę z dnia 26 lipca 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę  Nr 603/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  w zakresie niezgodności z prawem postanowień § 2 ust. 5, § 3 ust. 6, § 3 ust. 7, § 3 ust. 8 Załącznika do niniejszej uchwały.

Należy stwierdzić,  że § 3 ust. 7 Załącznika do uchwały  Nr 603/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r. został skreślony uchwałą Nr 64/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Ponieważ organ nadzoru we właściwych sobie terminach nie stwierdził nieważności wyżej wymienionej uchwały, uznaje się, że Rada Miasta Płocka podjęła ją zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejsza skarga jest nieuzasadniona.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego skarga dotyczy, czyli w tym przypadku za pośrednictwem Rady Miasta Płocka. Skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę przekazuje się Sądowi w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.

Z uwagi na to, iż skarga Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o. wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 30 lipca 2012 r., dokumenty winny być przesłane do Sądu najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2012 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 29 sierpnia 2012, godzina 08:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 228
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji