Uchwała Nr 293/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na kalendarzyku firmowym zakładu fotograficznego FOTO-Kryda Zbigniewa Krydy.

Uchwała Nr 293/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na kalendarzyku firmowym zakładu fotograficznego FOTO-Kryda Zbigniewa Krydy.


Na podstawie § 13 ust. 2 pkt 17 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz.Urz. Wojew. Mazow. Nr. 48, poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na umieszczenie herbu miasta Płocka na kalendarzyku firmowym zakładu fotograficznego FOTO-Kryda Zbigniewa Krydy.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

UZASADNIENIE


Z prośbą do Prezydenta Miasta Płocka, o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu miasta Płocka na kalendarzyku firmowym zakładu fotograficznego FOTO – Kryda, wystąpił właściciel zakładu Zbigniew Kryda.
Pan Zbigniew Kryda jest szanowanym obywatelem Płocka. Od wielu lat prowadzi zakład fotograficzny oraz jest Prezesem Płockiego Towarzystwa Fotograficznego. Zbigniew Kryda poprzez swoją działalność godnie reprezentuje i promuje Płock.
W załączeniu znajduje się projekt kalendarzyka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 377
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji