UCHWAŁA NR 712/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 712/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

                 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.
W uchwale nr 667/XLVI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy § 1 otrzymuje brzmienie: „Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku umowy, której przedmiotem jest wykonanie pomiarów geodezyjnych Mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej w Płocku oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a) w 2010 roku – 73.200,00 (siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) złotych,
b) w 2011 roku – 61.000,00 (sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
c) w 2012 roku – 61.000,00 (sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

UZASADNIENIE


 W związku z otwarciem postępowania przetargowego na wykonanie pomiarów geodezyjnych Mostu Solidarności oraz estakady prawobrzeżnej w Płocku, w celu umożliwienia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, należy dokonać zmiany Uchwały Nr 667/XLVI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2010 roku określając zaangażowanie środków w zwiększonej wysokości, tj. w roku 2010 w wysokości 73.200,00 zł., a w latach 2011 i 2012 w wysokości  po 61.000,00 zł.
Łączna wysokość zaangażowanych na ten cel środków wyniesie 195.200,00 zł.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 kwietnia 2010, godzina 17:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 220
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji