UCHWAŁA NR 660/XLV/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie wezwania Pana Macieja Waś do usunięcia naruszenia dotyczącego uchwały Rady Miasta Płocka Nr 624/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r.

 

UCHWAŁA NR  660/XLV/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 stycznia 2010 roku

 

w sprawie wezwania Pana Macieja Waś do usunięcia naruszenia dotyczącego uchwały Rady Miasta Płocka Nr 624/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 r.


Na podstawie art. 18 ust. 1, oraz art. 101 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) - Rada Miasta Płocka:

§ 1.

W związku z wezwaniem z dnia 30 listopada 2009r. Pana Macieja Waś do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia przez Radę Miasta Płocka - podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale Nr 624/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r.w sprawie skargi Pana Macieja Waś zam. w Warszawie na Prezydenta Miasta Płocka.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Przewodniczący
  Rady Miasta Płocka


      Tomasz Korga

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

  Rada Miasta Płocka uchwałą  Nr 624/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24.11.2009r.w sprawie skargi Pana Macieja Waś zam. w Warszawie na Prezydenta Miasta Płocka uznała skargę Pana Macieja Waś za nieuzasadnioną.
 Pismem z dnia 30 listopada 2009r. (wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka 09.12.2009 r.) Pan M. Waś działając zgodnie z art. 101 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wezwał Radę do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały nr Nr 624/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24.11.2009r.
 Przed skierowaniem sprawy na sesję Rady Miasta Komisja Rewizyjna  dokonała analizy wezwania do usunięcia naruszenia  i w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2009 r. uznała, iż podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące rozpatrzenia skargi Pana Macieja Wasia na Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 marca 2009r.,  zawarte w wyżej wymienionej uchwale Rady Miasta Płocka.
 Zgodnie z cytowanym art. 101, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
 Właściwym do rozpatrzenia wezwania jest Rada Miasta Płocka stąd przygotowany projekt uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 27 stycznia 2010, godzina 12:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 390
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji