UCHWAŁA NR 138/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Piotra Maliszewskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

UCHWAŁA NR 138/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Piotra Maliszewskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635) oraz art. 18 ust. 2  pkt. 8 w związku z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804 oraz 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80 poz.717) oraz art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,  Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007r. Nr 48 poz. 327) oraz Uchwałą nr 485/XXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionego w dniu 08.09.2003r. przez Piotra Maliszewskiego, Rada Miasta Płocka postanawia,  co następuje:

§1

Zarzut dotyczący nieuwzględnienia w projekcie planu przeznaczenia większej części działek o nr ew. 623/6 i 413/4 dla celów budowlanych – odrzucić.

§2

Utrzymuje się ustalenia projektu planu, dotyczące przeznaczenia przedmiotowych działek pod: mieszkalnictwo jednorodzinne o niskiej intensywności (9Mne, 11MNe), usługi i nieuciążliwą produkcję (1UR), towarzyszący im układ komunikacyjny (fragmenty ulic – 19KD1/2, 21KD1/2, 25KD1/2; ciąg pieszo jezdny – 64KY) oraz zieleń naturalną w jarze cieku Małej Rosicy, zgodnie z załącznikiem               do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 23 sierpnia do dnia 22 września 2003r. oraz ponownie od dnia 4 maja do dnia 2 czerwca 2006r.
 W dniu 08.09.2003r. Piotr Maliszewski złożył do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako zarzut do ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku. W przedmiotowym piśmie kwestionował ustalony w projekcie planu sposób przeznaczenia działek nr ew. 623/6 i 413/4, który zdaniem Wnioskodawcy nie uwzględnia ich wykorzystania dla celów budowlanych.
Po analizie treści w/w pismo zostało uznane jako zarzut do przedmiotowego projektu planu.
 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1359/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lutego 2004r.  w sprawie wprowadzenia zmian do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe, część protestów i zarzutów złożonych do planu w 2003r. (w tym zarzut  P. Piotra Maliszewskiego) została skierowana do rozpatrzenia po ponownym jego wyłożeniu do publicznego wglądu. Przedmiotowy projekt planu był ponownie wykładany do publicznego wglądu w dniach od 04.05.2006r. do 02.06.2006r. Złożony w 2003r. zarzut nie został ponowiony w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w 2006 r.
 Stosownie do art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy zarzut i Zarządzeniem Nr 161/2007 z dnia 29 stycznia 2007r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.
 Fragmenty w/w działek wchodzą w skład zieleni jaru cieku Małej Rosicy. Zieleń towarzysząca temu ciekowi wraz z zielenią przebiegającego w sąsiedztwie jaru rzeki Rosicy, tworzą system ekologiczny, który winien podlegać bezwzględnej ochronie.
 Biorąc pod uwagę występujące uwarunkowania przyrodnicze, spadki terenu oraz przebieg magistrali wodociągowej Ø600, fragmenty działek nr ew. 623/6 i 413/4 wykluczono
z zabudowy, dopuszczając wykorzystanie dla celów budowlanych ich pozostałe części.
 W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy
i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela  w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 w/w ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
 Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że zarzut winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
 Wnoszący zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-013 Warszawa ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 czerwca 2007, godzina 08:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 565
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji