UCHWAŁA NR 454/XXXII/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy - Miasta Płock kartą płatniczą.

UCHWAŁA NR 454/XXXII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy - Miasta Płock kartą płatniczą.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, poz. 1318, poz. 1320).

RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje:

§ 1

Dopuszcza się zapłatę podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych kartą płatniczą.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka .


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga  

 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Rada Miasta może w drodze uchwały dopuścić zapłatę podatków stanowiacych dochody budżetu Gminy - Miasta Płock kartą płatniczą.
Płatność za pomocą kart płatniczych w kasach Urzędu Miasta ułatwi podatnikom podatków stanowiacych dochód budżetu Gminy –Miasta Płock ich bezgotówkowe regulowanie.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2009, godzina 08:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 947
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji