UCHWAŁA NR 531/XXXI/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku
zmieniająca uchwałę nr 502/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na 2013 rok dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Płocka

UCHWAŁA NR 531/XXXI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2013 roku   

zmieniająca uchwałę nr 502/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na 2013 rok dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Płocka

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131 poz. 764 i Nr 171 poz. 1016), uchwala się co następuje:
 
§1
W uchwale nr 502/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na 2013 rok dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany:

1/ W załączniku do uchwały skreśla się wyrazy „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.”

2/ §6 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 miesiąca następującego po wejściu w życie uchwały do dnia 31 grudnia 2013 roku.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie uchwały wymienionej w §1.

        Przewodniczący
        Rady Miasta Płocka


         Artur Jaroszewski

 


UZASADNIENIE

 

Zmiana w uchwale Nr 502/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na 2013 rok dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Płocka związana jest z koniecznością ustalenia wejścia w życie uchwały zgodnej z postanowieniami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Ponadto doprecyzowane zostały zapisy dotyczące obowiązywania uchwały w celu ustalenia jednoznacznego terminu, od którego przyznawana będzie miesięczna kwota dotacji, w przypadku złożenia stosowanego wniosku przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 30 stycznia 2013, godzina 10:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 456
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji