Załącznik do Uchwały Nr 751/LIII/10
STATUT IZBY WYTRZEŹWIEŃ W PŁOCKU

                                                                                                     Załącznik  do Uchwały Nr 751/LIII/10
                                                                                                     Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 roku


STATUT
IZBY WYTRZEŹWIEŃ W PŁOCKU


I. Postanowienia ogólne

§ 1


Izba Wytrzeźwień w Płocku, zwana dalej „Izbą” działa w szczególności na podstawie:

Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn.  zm.),
Ustawy z dnia 08. 03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.),
Ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004r. Nr 20, poz.192 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1241 z późn.  zm.),
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn.  zm.),
Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową – Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r. oraz Uchwałą Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r.,
niniejszego Statutu.

 

§ 2


Izba Wytrzeźwień z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 1 jest jednostką budżetową podległą
Gminie – Miasto Płock .

II. Przedmiot i zakres działania

§ 3


1.Do działalności podstawowej Izby należy realizacja zadań określonych postanowieniami ustaw wymienionych w § 1 i aktów wykonawczych wydanych do tych ustaw w odniesieniu do mężczyzn spełniających warunki przebywania w Izbie.
2.Do zadań Izby należy:
opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, oraz życiu lub zdrowiu innych osób,
udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych,
udzielanie osobom doprowadzonym pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
informowanie osób opuszczających Izbę o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych,
motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu,  włącznie z wydawaniem przez lekarza dyżurnego Izby skierowania na leczenie odwykowe dla osób wyrażających na to zgodę,
informowanie osób opuszczających Izbę o możliwości uzyskania pomocy od podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi i jego skutkom,
prowadzenie detoksykacji dla osób wyrażających na to zgodę, jeżeli Izba posiada stosowne pomieszczenie, urządzenia, wyposażenie i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę,
realizacja innych zadań zleconych przez Prezydenta i Radę Miasta Płocka zgodnie ze Statutem Izby  i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

Realizując zadania Izba współpracuje z:

1.organami Policji i wymiaru sprawiedliwości,
2.Strażą Miejską,
3.placówkami lecznictwa odwykowego,
4.Urzędem Miasta Płocka, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem,
Polskim Komitetem Pomocy Społecznej,
5.Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6.instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się rozwiązywaniem problemów  alkoholowych,
7.Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

III. Administracja

§ 5


1.Izbą Wytrzeźwień w Płocku kieruje Dyrektor.
2.Dyrektora Izby powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka.
3.Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Izby jest Prezydent Miasta Płocka.
4.Dyrektor Izby działa na mocy pełnomocnictw i upoważnień do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli udzielonych przez Prezydenta Miasta Płocka.
5.Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
6.W sprawach pracowniczych Izby stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor.
7.Podczas nieobecności Dyrektora Izbą kieruje osoba przez  niego upoważniona.

§ 6


1. Dyrektor kieruje Izbą i odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym statutem, a zwłaszcza za:

1)podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
2)określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
3)nadzór nad realizacją zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Izby,
4)sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów finansowo-rzeczowych oraz inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań.

2.  Wewnętrzną strukturę Izby określa Regulamin organizacyjny.

IV. Majątek i finanse
§ 7


1.Środki finansowe na działalność Izby  pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.
2.Izba prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
3.Wydatki Izby realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
4.Izba prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
5.Izba  sporządza sprawozdania finansowe oraz budżetowe i terminowo przesyła do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.

§ 8

1.Izba  prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jej dyspozycji.
2.Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3500,00 zł podejmuje samodzielnie Dyrektor Izby, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka.


§ 9

1.Limit zatrudnienia w Izbie w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora - Prezydent Miasta Płocka uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez jednostkę.
2.Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.
3.Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Izby, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.


§ 10

 

Plan remontowo-inwestycyjny Izby przedstawiany jest Wydziałowi Urzędu Miasta Płocka, nadzorującemu pod względem merytorycznym działalność jednostki.

§ 11


1.Pobyt w Izbie  jest odpłatny.
2.Wysokość opłat pobieranych z tytułu pobytu w Izbie  ustala Dyrektor Izby.


§ 12


Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.

 


V. Postanowienia końcowe

§ 13


1.Regulamin organizacyjny Izby opracowuje Dyrektor Izby.
2.Regulamin organizacyjny Izby zatwierdza Prezydent Miasta Płocka.


§ 14


Statut Izby uchwalany jest przez Radę Miasta Płocka.

§ 15


Wszelkie zmiany statutu Izby dokonywane są w drodze Uchwały Rady Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 539
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji