UCHWAŁA NR 336/XXIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 336/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i § 4 uchwały Nr 108/XVI/91 Rady Miasta Płocka z dnia 7 maja 1991 roku w sprawie uchwalenia Wielkiego Reprezentacyjnego  Herbu Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Wyraża się zgodę na umieszczenie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka określonego w Statucie Miasta Płocka na sztandarze Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku, który ma zostać nadany w 2009 roku przez Zarząd Główny PCK.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody przez Radę Miasta Płocka na umieszczenie Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka na sztandarze. W roku 2009 Zarząd Rejonowy PCK w Płocku będzie obchodził jubileusz 90-lecia swojej działalności i z tej okazji Zarząd Główny PCK zamierza nadać płockiej organizacji sztandar.  Sztandar będzie symbolem dla ludzi, którzy na przestrzeni tych lat krzewili i krzewią idee i wartości Czerwonego Krzyża, a umieszczenie wizerunku Wielkiego Reprezentacyjnego Herbu Miasta Płocka przyczyni się do podniesienia Jego rangi i znaczenia.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 30 kwietnia 2008, godzina 16:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 496
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji