UCHWAŁA NR 832/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie: zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08

 

UCHWAŁA NR 832/XLIX/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 24 czerwca 2014 roku

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej Uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r., Uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 r. oraz Uchwałą Nr 644/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 r.

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r poz. 518) oraz art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r., Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały nr 352/XXIV/08 z dnia 27 maja 2008 r. zmienionej Uchwałą nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r., Uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 r. oraz Uchwałą Nr 644/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 r., stanowiącym wykaz budynków, w których prowadzona jest sprzedaż lokali komunalnych, po punkcie 147 dodaje się punkty 148, 149 o następującej treści: 

148. Bielska 12,

149. Kwiatka 14

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący   

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 25 czerwca 2014, godzina 09:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 129
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji