UCHWAŁA NR 104/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
zmieniającą uchwałę nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR 104/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

        

zmieniającą uchwałę nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miasta Płocka uchwala,  co następuje:

 

§ 1

Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych”.

 

§ 2

1. Skreśla się § 1 oraz § 2.

2. Skreśla się w § 4 wyrażenie: „na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub” oraz pkt 1 i 2.

3. Skreśla się w § 5 wyrażenie: „Opłaty, o których mowa w § 1 mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, natomiast”.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 613
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji