UCHWAŁA NR 292/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie: zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

UCHWAŁA NR 292/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie: zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.


Na podstawie art. 18, ust. 1 i art. 18 ust. 2, pkt 9h  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy   z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm:. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, ze zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, Dz. U. z 2006r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519                    i Nr 221 poz. 1649) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych                             i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W postanowieniach Statutu Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 168/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionego uchwałami: nr 920/LIV/06 z dnia 28 marca 2006r., nr 992/LVIII/06  z dnia 29 sierpnia 2006r. i nr 153/X/07 z dnia 26 czerwca 2007r. wprowadza się następującą zmianę:

1) „§ 4 otrzymuje brzmienie:
„Dom posiada zasięg ponadgminny i jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych z wygasającym oddziałem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E:


Od 1 kwietnia 2007r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 48 poz. 320), której przepis art. 56a pozwala na łączenie niektórych typów domów pomocy społecznej. Przepis ten nie uwzględnia jednak łączenia typu domu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z domem dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Przedłożony projekt uchwały wynika z powyższej zmiany w przepisach ustawy o pomocy społecznej i jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na prowadzenie Domu oraz wpisu do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego.
Propozycja określenia nowego typu dps oparta została na analizie zapotrzebowania na miejsca w określonym typie domu, jak również zrealizowanych skierowaniach do określonych typów domów  mieszkańców Płocka, którą przeprowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
W latach 2004-2007 do domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych skierowano łącznie 24 mieszkańców Płocka, natomiast do domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 4 osoby. Ponadto analiza potrzeb środowiskowych w zakresie zapewnienia całodobowych usług opiekuńczych w latach 2008-2010 przewiduje potrzebę umieszczenia              w domu pomocy społecznej 25 osób przewlekle psychicznie chorych i 7 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
Natomiast z danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego Oddział w Ostrołęce wynika, że w województwie mazowieckim łączna liczba oczekujących na miejsca w domach pomocy społecznej według stanu na 31.12.2006r. wynosiła 1134, z czego 147 osób oczekiwało na miejsce w dps dla osób psychicznie chorych, a tylko 17 osób na miejsce w dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
Powyższe dane wyraźnie wskazują, że rośnie zapotrzebowanie na całodobowe usługi dla osób psychicznie chorych. Rozwój cywilizacyjny, codzienny stres, poczucie bezradności i izolacji powodują coraz częstsze występowanie różnego rodzaju zaburzeń i chorób psychicznych oraz niemożliwość samodzielnej egzystencji tych osób w środowisku.
W Płocku potrzeby te zapewnia jedynie 30 osobowy oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych działający w obecnej strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, który nie odpowiada aktualnym potrzebom społecznym. Stąd mieszkańcy Płocka umieszczani są w dps-ach  na terenie innych powiatów. Maleje natomiast popyt na całodobowe usługi dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, a ewentualne jednostkowe potrzeby w tym zakresie mogą zostać zabezpieczone, m.in. przez położony w okolicach Płocka Dom Pomocy Społecznej w Goślicach.
Powyższe analizy wskazują potrzebę przekształcenia Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w „dom przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych z wygasającym oddziałem dla dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”.
Należy zaznaczyć, że proponowana zmiana typu domu nie będzie miała negatywnych konsekwencji dla jego obecnych mieszkańców: dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, co gwarantuje proponowany zapis o oddziale wygasającym. „Wygaszanie oddziału” będzie następowało w sposób naturalny, żadne dziecko nie zostanie przeniesione do innego domu pomocy społecznej (chyba, że na prośbę/wniosek rodzica lub opiekuna prawnego). Zmiana zapisu w statucie spowoduje, że po dokonaniu rejestracji placówki do Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” będą przyjmowane tylko osoby przewlekle psychicznie chore.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 29 lutego 2008, godzina 08:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 526
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji