UCHWAŁA Nr 356/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Tadeusza Grabowskiego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ulicą Grabówka do ujścia do rzeki Wisły w Płocku.

UCHWAŁA Nr 356/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Tadeusza Grabowskiego do projektu miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ulicą Grabówka do ujścia do rzeki Wisły w Płocku.


Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz.139, Nr 41 poz.412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268 z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz.1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Dz. U. Nr 165, poz. 1568) oraz Uchwałą nr 1065/LII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ulicą Grabówka do ujścia do rzeki Wisły w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ulicą Grabówka do ujścia do rzeki Wisły w Płocku wniesionego w dniu 22 września 2003 r. Tadeusza Grabowskiego, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący zmiany lokalizacji urządzeń przeciwpowodziowych odrzucić w całości.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 W dniach od 11 sierpnia do 9 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ulicą Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku. W dniu 22 września 2003 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Płocka pismo Tadeusza Grabowskiego. Pismo zostało zakwalifikowane jako zarzut do w/w projektu planu, ze względu na uznanie istnienia interesu prawnego Tadeusza Grabowskiego w zakresie możliwości zagospodarowania działki
o nr ew. 1646/4, której zgodnie z danymi ewidencyjnymi, jest właścicielem.
W piśmie zgłaszający kwestionuje lokalizację urządzeń przeciwpowodziowych na swojej działce ponieważ nie dają one żadnych zabezpieczeń  dla jego zabudowań oraz fakt, że w/w urządzenia usytuowane są w całości na jego działce. Jednocześnie wnioskuje o przesunięcie przedmiotowych urządzeń tak, aby w części zlokalizowane były na jego działce, a w części na działce sąsiedniej ( nr ew. 1643 ).
Zgodnie z ustaleniami projektu planu na terenie działki, której zarzut dotyczy wyznaczony został przebieg urządzeń przeciwpowodziowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem ZE-1. Powyższy przebieg w/w urządzeń został ustalony w oparciu o „Koncepcję programowo-przestrzenną” opracowaną na zlecenie Urzędu Miasta Płocka przez firmę „Melior-Projekt” jak również pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Miejskiej Komisji Planowania  Przestrzennego  w dniu 5 grudnia 2002 r., dotyczącym przyjęcia wytycznych do projektu planu.
Przedmiotowy wał przeciwpowodziowy jest prawym, cofkowym wałem Rosicy. Taka lokalizacja wału spowodowana była brakiem terenu pomiędzy rzeką Rosicą a zabudowaniami znajdującymi się na działce o nr ew. 1646/4. W związku z powyższym zabudowania p. Tadeusza Grabowskiego nie będą zabezpieczone przed zalaniem wodami  Rosicy, co wnoszący zarzut podnosi w  swoim piśmie. Przesunięcie przedmiotowego wału, o co wnioskuje skarżący spowoduje zwiększenie terenów zalewowych jak również kolizję z projektowaną infrastrukturą techniczną.
Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 955/2003 z dnia 27 listopada 2003r. rozpatrzył przedmiotowy zarzut i zdecydował o jego nieuwzględnieniu.
Rozpatrując powyższy zarzut Rada Miasta Płocka postanawia utrzymać ustalenia projektu planu dotyczące lokalizacji urządzeń przeciwpowodziowych usytuowanych na działce o nr ew. 1646/4, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa
w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, że zarzut Tadeusza Grabowskiego winien być odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie  planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzut ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia wyciągu z niniejszej uchwały wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 6.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 11:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 079
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji