UCHWAŁA NR 315/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o.


UCHWAŁA NR 315/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku

 

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o                   samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,              poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o                finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257,           poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234,                      poz. 1386, Nr 240, poz.1429 i nr 291, poz.170) Rada Miasta Płocka uchwala,                  co następuje:
§ 1.
Uchyla się uchwałę nr 137/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich  Sp. z o. o. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
     Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


                 Artur Jaroszewski

 

 

UZASADNIANIE

Spółka „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o. w dniu 29 marca 2010 roku podpisała umowę o dofinansowanie dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji ww. umowy Spółka planowała zaciągnięcie kredytu, którego zabezpieczeniem zgodnie z Uchwałą Nr 137/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011 roku miało być poręczenie finansowe Gminy - Miasto Płock.
Jednakże po przeprowadzeniu rozpoznania rynku kapitałowego, w IV kwartale 2011 roku spółka Wodociągi Płockie Spółka z o.o. wszczęła procedurę   pozyskania finansowania w formie emisji obligacji korporacyjnych w celu uzupełnienia finansowania wkładu własnego na realizację projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”.
Zgodnie z informacją uzyskaną ze spółki w prowadzonym postępowaniu nie dopuszczono możliwości zabezpieczenia papierów wartościowych emitowanych przez spółkę w postaci poręczenia Gminy – Miasto Płock.
W związku z powyższym istnieje podstawa do uchylenia uchwały Rady Miasta Płocka nr 137/X/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie udzielenia poręczenia finansowego dla Wodociągów Płockich  Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”.
  

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 530
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji