Załącznik do Uchwały Nr 674/XXXVIII/05
STATUT Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku - Jednostka Budżetowa

Załącznik do Uchwały Nr 674/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

STATUT

Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku - Jednostka Budżetowa


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa, zwany dalej MZOS J.B., działa na podstawie:
1)art. 7 ust.1 pkt 10, pkt 15 i pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zm.),
2)art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 ze zm.),
3)art. 18, art. 20, art. 21, art. 128 ust. 3 oraz art. 132 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148),
4)art. 1, ust. 1, p.p. 3-7; art. 72, ust.,ust. 1,2 Ustawy z dnia 25 listopada 2004 z zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2004 r. nr 273, poz. 2703)
5)art. 4, ust.1, p. 14; art. 5, ust.1, p.1; art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873)
6)Uchwały Rady Miasta Płocka nr 456/XLVIII/93 z dnia 26 października 1993 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych,
7)niniejszego statutu.
2.MZOS J.B. jest jednostką budżetową Miasta Płocka prowadzącą gospodarkę finansową wg zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych.

§ 2

1.Siedzibą MZOS J.B. jest Płock.
2.MZOS J.B. realizuje zadania na terenie Płocka.
3.MZOS J.B. może działać również na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza granicami Polski, w ramach obowiązujących przepisów.
4.Rada Miasta Płocka tworzy MZOS J.B. i nadaje mu Statut.


Rozdział II

CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 3

Podstawowym celem działania MZOS J.B. jest rozwijanie i zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie kultury fizycznej.

§ 4

Przedmiotem działalności MZOS J.B. jest:
1)świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej,
2)administrowanie miejskimi obiektami sportowymi, rekreacyjnymi i rehabilitacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
3)wynajmowanie i wydzierżawianie składników majątku trwałego, a także pobieranie innych pożytków z majątku,
4)prowadzenie sekcji rekreacyjno - sportowych dla dzieci i młodzieży,
5)współpraca z placówkami oświatowymi,
6)współpraca ze stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami, szczególnie z organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
7)wykonywanie na zasadzie zlecenia przez Prezydenta Miasta Płocka czynności w zakresie powierzania realizacji zadań publicznych dotyczących kultury fizycznej organizacjom pożytku publicznego oraz ich nadzorowania i rozliczania;
8)wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym MZOS J.B. lub zleconych przez Prezydenta Miasta Płocka.


Rozdział III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§5

1.MZOS J.B. kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Płocka, który ustala również warunki płacy Dyrektora.
2.Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
3.Dyrektor reprezentuje MZOS J.B. w stosunkach pracowniczych, przy czym zatrudnianie i zwalnianie Zastępców Dyrektora następuje po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Płocka.
4.Organizację wewnętrzną MZOS J.B. określa regulamin organizacyjny zatwierdzony – na wniosek Dyrektora – przez Prezydenta Miasta Płocka.
5.Do kompetencji Dyrektora należy ponadto:
1)składanie wniosków do organów Miasta Płocka o ustalenie cen usług dotyczących realizacji zadań publicznych gminy świadczonych w ramach działalności statutowej MZOS J.B.
2)określanie wysokości cen i stawek opłat innych niż wymienione w pkt 1 w zakresie, w jakim nie zostało to uregulowane przez organy Miasta Płocka, w szczególności: czynszu najmu lub dzierżawy i innych opłat związanych z korzystaniem ze składników majątku trwałego, wynagrodzenia za usługi reklamowe oraz opłat związanych z organizacją imprez (wpisowe, startowe, zakwaterowanie itp.).
6.Dyrektor Zespołu po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Płocka może utworzyć gospodarstwo pomocnicze.


Rozdział IV

MAJĄTEK I FINANSE

§ 6

MZOS J.B. prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzanego przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 7

1.MZOS J.B. prowadzi wyodrębnioną ewidencję środków trwałych będących w jego dyspozycji.
2.Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia środków trwałych o wartości początkowej netto do 3.500 PLN podejmuje samodzielnie Dyrektor; w pozostałych wypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka.
3.Decyzje w sprawie ulepszenia budynków, budowli i innych środków trwałych podejmuje samodzielnie Dyrektor, o ile wydatki netto na te ulepszenia nie przekroczą kwoty 3.500 PLN; w pozostałych wypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka.
4.Środki trwałe wytworzone lub nabyte w ramach zadań inwestycyjnych i zakupów prowadzonych przez Miasto Płock będą administrowane przez MZOS J.B. po ich formalnym przekazaniu i wprowadzeniu do ewidencji.

§ 8

1.MZOS J.B. jest samodzielnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada własny numer identyfikacji podatkowej i samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym.
2.Rozliczenia wzajemne z Miastem Płock i jego jednostkami organizacyjnymi dotyczące czynności wymienionych w Ustawie o podatku od towarów i usług odbywają się w trybie przewidzianym dla podatników tego podatku.

§ 9

1.Środki finansowe na realizacje wydatków MZOS J.B. pochodzą z:
1)budżetu Miasta Płocka,
2)innych źródeł finansowania.
2.Wszelkie wpływy netto (bez podatku VAT) poza dochodami Rachunku dochodów własnych uzyskane przez MZOS J.B. stanowią dochód budżetu Miasta Płocka.
3.Wydatki MZOS J.B. realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów prawnych
4.Prezydent Miasta Płocka dokonuje kontroli działalności jednostki i kontroli rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka.
5.MZOS J.B. sporządza sprawozdanie finansowe i przesyła do Wydziału Urzędu Miasta Płocka nadzorującego działalność Zespołu pod względem finansowym.


§ 10

1.MZOS J.B. samodzielnie realizuje zadania wynikające z Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
2.Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora – Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez MZOS J.B. Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.
3.Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Zespołu, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.


Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1.MZOS J.B. używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem.
2.MZOS J.B. może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku herb miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 11:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 117
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji