UCHWAŁA NR 500/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutów Romana Korczaka i Tomasza Korczaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

UCHWAŁA NR 500/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutów Romana Korczaka i Tomasza Korczaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 oraz z 2004r. Nr 6 poz.41) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412 i Nr 111, poz.1279; z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268; z 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 485/XXIII/00 Rady Miasta z dnia 22 lutego 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku wniesionych w dniu 06 października 2003r. przez Romana Korczaka i Tomasza Korczaka, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut dotyczący przesunięcia linii rozgraniczających ulicy oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 11KL1/2 w kierunku zachodnim (wzdłuż istniejącego ogrodzenia przepompowni ścieków) – uwzględnić w całości.

§ 2


Zarzut dotyczący przesunięcia ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7ZP w kierunku wschodnim w stronę rzeki Rosicy – odrzucić w całości.

§ 3


Zarzut dotyczący przebiegu projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 44KD1/2 – odrzucić częściowo.

§ 4


W projekcie planu dokonać zmian polegających na zastąpieniu ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 44KD1/2 dwoma sięgaczami, zakończonymi placami  manewrowymi dla obsługi projektowanych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE


Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 25 sierpnia do dnia 22 września 2003r.
W dniu 06.10.2003r. Panowie Roman Korczak i Tomasz Korczak złożyli do Urzędu Miasta Płocka pismo z uwagami do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku. W przedmiotowym piśmie wnoszący wnioskowali o:
1)przesunięcie linii rozgraniczających ulicy oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 11KL1/2 w kierunku zachodnim (wzdłuż istniejącego ogrodzenia przepompowni ścieków),
2)przesunięcie ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7ZP w kierunku wschodnim w stronę rzeki Rosicy,
3)zmianę układu komunikacyjnego przewidzianego do obsługi projektowanych działek budowlanych zgodnie z załączoną koncepcją. 
Po analizie treści w/w pisma, zostało ono uznane jako zarzuty do projektu planu.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowe zarzuty i Zarządzeniem
Nr 1477/2004 z dnia 02 marca 2004r. postanowił o:
nieuwzględnieniu zarzutów dotyczących: przesunięcia linii rozgraniczających ulicy oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 11KL1/2 w kierunku zachodnim
i przesunięcia ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7ZP w kierunku wschodnim w stronę rzeki Rosicy,
częściowym uwzględnieniu zarzutu dotyczącego zmiany układu komunikacyjnego przewidzianego do obsługi projektowanych działek budowlanych.
Ponadto projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia zarzutów skierował na sesję Rady Miasta Płocka.
Podczas XXII sesji w dniu 16 marca 2004r. Rada Miasta Płocka w drodze głosowania nie podjęła uchwały w sprawie nieuwzględnienia przedmiotowych zarzutów tj.: przesunięcia linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem 11KL1/2 w kierunku zachodnim, przesunięcia ciągu pieszego oznaczonego na rysunku projektu planu symbolem 7ZP w kierunku wschodnim w stronę rzeki Rosicy oraz częściowego nieuwzględnienia zmiany układu komunikacyjnego przewidzianego dla obsługi projektowanych działek.
W wyniku ponownej analizy istniejącego zagospodarowania uznano za zasadne dokonanie zmiany w projekcie planu. Ze względu na fakt, że ogrodzenie przepompowni ścieków od strony wschodniej nie pokrywa się ze wschodnią granicą działki o nr ew. 567, której wieczystym użytkownikiem są Wodociągi Płockie Sp. z o.o., dokonano korekty przebiegu projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 11KL1/2, w taki sposób, aby jej zachodnia linia rozgraniczająca pokrywała się z istniejącym ogrodzeniem przepompowni, co pozwoli na powiększenie terenu przeznaczonego do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowiącego własność wnioskodawców.
Odrzuca się natomiast proponowane przez wnioskodawców przesunięcie ciągu pieszego
w stronę rzeki Rosicy w celu powiększenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z następujących powodów:
wschodnia część działki nr ew. 608 (będącej własnością wnoszących zarzut) wchodzi
w skład Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Jaru rzeki Rosicy w Płocku utworzonego Uchwałą Nr 998/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29.01.2002 r. Celem powołania tego zespołu była ochrona obszaru o znaczących walorach przyrodniczych.
Sposób zagospodarowania jaru oraz wyznaczenie granic w/w zespołu było wynikiem specjalistycznej analizy występujących uwarunkowań, zwłaszcza w zakresie ukształtowania terenu i walorów przyrodniczych wyznaczonych w ramach „Koncepcji zagospodarowania jaru rzeki Rosicy w granicach administracyjnych miasta Płocka  Gminy Słupno” opracowanej na zlecenia UM Płocka, w listopadzie 2000r.
Zgodnie z w/w opracowaniem w projekcie planu w ramach powołanego Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego wyznaczono główny ciąg spacerowy prowadzony po koronie skarpy jaru (teren 7ZP) łączący osiedla Podolszyce Północ i Podolszyce Południe i wyprowadzony w kierunku Skarpy Wiślanej. Zapewnia on łatwą dostępność mieszkańcom tych osiedli do terenów umożliwiających wypoczynek i znacząco wpływających na jakość ich życia. Ponadto dla tego terenu wprowadza się w projekcie planu zagospodarowanie w formie nieurządzonej zieleni wysokiej i niskiej bez prawa zabudowy i lokalizacji ogrodzeń;
wyznaczona, w projekcie planu, linia rozgraniczająca tereny przeznaczone dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od terenu zieleni jaru rzeki Rosicy                      prowadzona przez działkę wnioskodawców jest fragmentem linii łączącej punkty skrajne terenów już zabudowanych na północy i na południu, honoruje granice Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego oraz zabezpiecza przed ingerencją w terenie
o znaczących spadkach, chroniąc jego naturalne ukształtowanie;
w uchwalonym przez Radę Miasta Płocka „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka” określającym główne cele polityki przestrzennej, jar rzeki Rosicy został uznany za ciąg przyrodniczy o znaczeniu ponadlokalnym, który winien podlegać ochronie.
W związku z powyższym powiększenie terenów zieleni dla zabudowy jednorodzinnej kosztem terenów zieleni jaru rzeki Rosicy jest nieuzasadnione. Dlatego ustalenia planu w/w zakresie pozostają bez zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Zaproponowana przez wnoszących zarzuty koncepcja układu komunikacyjnego zakładała obsługę projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej poprzez ulicę dojazdową oraz sięgacz zlokalizowany na działce o nr ew. 609, stanowiącej własność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. Rozwiązanie to wymagało również przesunięcia linii rozgraniczających terenów zabudowy mieszkaniowej w kierunku rzeki Rosicy.
W wyniku częściowego uwzględnienia zarzutu do projektu planu wprowadzono dwa sięgacze dla obsługi terenów mieszkaniowych. Takie rozwiązanie spowoduje zmniejszenie zajętości terenu pod komunikację oraz ograniczy ruch samochodowy, gdyż sięgacze służyć będą wyłącznie do obsługi przyległych działek.
Sięgacz poprowadzony zgodnie z koncepcją wnoszących zarzuty tyko na działce o nr ew. 609 naruszyłby interes prawny jej właściciela a służyłby także dla obsługi działek Skarżących. W związku z powyższym sięgacz ten zlokalizowano w części na działce 609
i w części na działce 610.  
Uwzględniając fakt, iż projektowane działki wydzielone w ramach nieruchomości wnioskodawców będą posiadać obsługę komunikacyjną poprzez sięgacz wydzielony również z tej nieruchomości, zrezygnowano z poszerzenia ciągu pieszo – jezdnego oznaczonego symbolem KY kosztem działki wnioskodawców.
Skorygowany układ komunikacyjny przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyjątkiem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jedną z ustaw ograniczających właściciela w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze  zmianami). Zgodnie bowiem z art. 33 tej ustawy, ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonania prawa własności nieruchomości. Zatem plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w trybie powołanej ustawy, będąc jednocześnie przepisem gminnym, może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych
w toku badania niniejszej sprawy, należy uznać, że:
zarzut, o którym mowa w § 1 winien być uwzględniony,
zarzut, o którym mowa w § 2 winien być odrzucony w całości,
zarzut, o którym mowa w § 3 winien być odrzucony częściowo.
Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania przez właścicieli z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, wówczas przysługują im roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.
Wnoszący zarzuty mają prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-013 Warszawa ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.

 

Przewodniczący       
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 456
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji