U C H W A Ł A Nr 42/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 1095/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej i przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2002.
U C H W A Ł A Nr 42/V/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2002 roku


w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 1095/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji społecznej i
zawodowej i przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na
rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984) i art. 4 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271) oraz art. 35 a ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123 poz. 776 ze zmianami: Dz. U. z 1997 r. Nr 160 poz. 1082, Dz. U. z 1998 r. Nr 156 poz. 1019, Nr 99 poz. 628,Nr 106 poz.668, Nr 137 poz. 887, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz. U. z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280, Dz. U. z 2000 r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249, Dz. U. z 2001 r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792, Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 100 poz. 923, Nr 169 poz. 1387) oraz art. 4 ust 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718, Dz. U. z 2001 Nr 46 poz. 499) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.
W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 1095/LIV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2002r. dokonać zmiany pkt 2 i przyjąć następującą treść:

„2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 1 972 839 zł
w tym: 1. Turnusy rehabilitacyjne
- osoby dorosłe (ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 30 350 zł
które nie skorzystały ze środków od 1999r.)
- dzieci 57 216 zł
2. warsztaty terapii zajęciowej 1 759 500 zł
3. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
w tym: dzieci i młodzież 40 000 zł
4. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
- osoby dorosłe 40 773 zł
- dzieci i młodzież 45 000 zł”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 755
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji