UCHWAŁA NR 478/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu przez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku

UCHWAŁA NR 478/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku


w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu przez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12  i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z  2001r. nr 142, poz. 1591- tj. ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz.1055 i nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111 i  nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010r. nr 28, poz. 142 i poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230, z 2011r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 217, poz. 1281 i  nr 149, poz. 887, z 2012r. poz. 567),  uchwala się co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku.


§ 2
1. Szczegółowe warunki przejęcia przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku określone zostaną w porozumieniu.
2. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 09:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 226
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji