Uchwała Nr 740/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku
w sprawie: przyjęcia ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcia realizacji zadania polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku byłego Technikum Samochodowego, zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Misjonarskiej 22, w wyniku którego powstanie Noclegownia dla kobiet i matek z dziećmi.

Uchwała Nr 740/XLIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2005 roku

w sprawie: przyjęcia ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcia realizacji zadania polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku byłego Technikum Samochodowego, zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Misjonarskiej 22, w wyniku którego powstanie Noclegownia dla kobiet i matek z dziećmi.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje

§ 1

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)przyjęcia środków do kwoty 200.000,00 zł. z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku byłego Technikum Samochodowego, zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Misjonarskiej 22, w wyniku którego powstanie Noclegownia dla kobiet i matek z dziećmi,
2)podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na otrzymanie wsparcia finansowego  wymienionego w pkt. 1,
3)ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, o której mowa w pkt. 2 w szczególności w zakresie obowiązku zwrotu zobowiązań wynikających z umowy w formie złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

§ 2

Realizację zabezpieczenia dokonać z dochodów własnych budżetu miasta Płocka z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E

W dniu 4 października 2004 r. został złożony wniosek do Ministra Infrastruktury o udzielenie finansowego wsparcia w ramach pilotażowego programu wspierania domów socjalnych. Przedmiotem wniosku był remont i adaptacja budynku byłego Technikum Samochodowego w Płocku przy ul. Misjonarskiej 22 z przeznaczeniem na Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, w ramach którego będzie funkcjonować Noclegowania dla Kobiet i Matek z Dziećmi.
Przedsięwzięcie to uzyskało rekomendację Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części  kosztów jego realizacji do kwoty 200.000,00 zł.
Uruchomienie przez Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaty w/w wsparcia nastąpi m.in. po przekazaniu do Banku uchwały Rady Miasta Płocka o możliwości zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta zobowiązania z tego tytułu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 30 czerwca 2005, godzina 14:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 153
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji