Uchwała Nr 463/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku
w sprawie: likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Płocku.

Uchwała Nr 463/XXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie: likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Płocku.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 320, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) i  art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1, w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966), w związku z uchwałą Nr 377/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Płocku uchwala się, co następuje:

§ 1


Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2004 r. Miejskie Przedszkole Nr 36 w Płocku przy ul. Medycznej 24.    

§ 2


Dokumentacja zlikwidowanego przedszkola zostanie przekazana do Urzędu Miasta Płocka oraz Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostki Budżetowej w Płocku, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, która zostanie przekazana organowi nadzoru pedagogicznego.

§ 3


Mienie ruchome likwidowanego przedszkola zostanie przekazane innym miejskim przedszkolom w Płocku na realizację ich zadań statutowych.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Uzasadnienie


 Zgodnie z przepisami prawa przedszkole publiczne może zostać zlikwidowane dopiero po zawiadomieniu przez organ prowadzący o zamiarze likwidacji placówki: rodziców, właściwego kuratora oświaty oraz właściwy organ wykonawczy gminy, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji placówki oraz po wyrażeniu przez kuratora oświaty pozytywnej opinii w drodze postanowienia.
 Po spełnieniu przez organ prowadzący wymogów ustawowych na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Płocku z dniem 31 sierpnia 2004 roku – postanowienie KO-DP-NP.BK-4700 I/2/04 z dnia 10 marca 2004 roku.
 Mienie ruchome Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Płocku zostanie przekazane innym miejskim przedszkolom, ze szczególnym uwzględnieniem tych placówek do których przejdą dzieci z likwidowanego przedszkola oraz które posiadają największe potrzeby w zakresie uzupełnienia wyposażenia.
 Podjęcie niniejszej uchwały zamyka procedurę likwidacyjną Miejskiego Przedszkola Nr 36 w Płocku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 01 kwietnia 2004, godzina 12:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 540
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji