projekty uchwał
Sesja XVII - 29-11-2011

 

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka

Wiceprzewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż w dniu 29 listopada 2011 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl.Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XVII Sesja Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: projekty uchwał

Porządek obrad
1/Otwarcie obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4/Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.
5/Złożenie ślubowania przez radnego.
6/Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2010 rok.
7/Omówienie strategii rozwoju miasta oraz pozyskiwania nowych inwestorów.
8/Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 roku.
9/Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050,
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011,
4. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock oznaczonej nr 139/2 o pow.138 m2 położonej w Płocku przy ul. Kwiatowej,
5. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Macieszy 17 oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 436/4 i 419/3 o łącznej powierzchni 447 m2, dokonanego decyzją Prezydenta Miasta Płocka Nr OGN.II.72249/44/15/701/07 z dnia 20.11.2007r. w stosunku do Pana Eugeniusza Grzesińskiego,
6. rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Policji Komendy Miejskiej Policji w Płocku za czas służby przekraczającej normę,
7. zmiany uchwały nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2011,
8. przyjęcia do realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016”,
9. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
10. przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2012 – 2014,
11. likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku,
12. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku i nadania jej Statutu,
13. Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy-Miasto Płock,
14. wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
15. wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu „Płocka Karta Familijna 3+”,
16. zmiany Uchwały Nr 221/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych,
17. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.,
18. zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca  2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania,
19. uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płock,
20. zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego,
21. skarg Państwa Teresy i Franciszka Siemiątkowskich,
22. skargi Pana Rafała Krupy z dnia 14.10.2011 r.,
23. skargi Pana Włodzimierza Duszyńskiego z dnia 14.10.2011 r.,
24. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
25. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka,
26. zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka,
27. zmian w składzie osobowym Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka.
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12/ Interpelacje i zapytania radnych.
13/ Odpowiedzi na interpelacje.
14/ Sprawy różne.
15/ Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miasta Płocka.


                                Wiceprzewodniczący
                       Rady Miasta Płocka
                       /-/Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (wtorek, 22 listopada 2011, godzina 11:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 228
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji