UCHWAŁA NR 15/III/06 Rady Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 15/III/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 21 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z § 25 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2006 r. Nr 82, poz. 2708, Nr 156, poz. 6121) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka w składzie:

1. Krzysztof Buczkowski
2. Grażyna Cieślik
3. Józef Czurko
4. Elżbieta Gapińska
5. Paweł Kolczyński
6. Tomasz Korga
7. Marek Krysztofiak
8. Stanisław Kwiatkowski
9. Magdalena Lewandowska
10. Tomasz Maliszewski
11. Andrzej Nowakowski
12. Elżbieta Podwójci - Wiechecka

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 20 grudnia 2006, godzina 09:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 446
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji