UCHWAŁA Nr 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie : ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.

UCHWAŁA Nr 571/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie : ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością  gminy.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm..: Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, poz. 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ,Nr 162 poz.1568,z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,Nr 214 poz. 1806/ w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2 oraz art. 70 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.: Nr 6, poz. 70 z 2001 r Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682 i z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, 721, 717 ,Nr 162 poz.1568,z 2004 r. Nr 25 poz.253,Nr 153 poz.1271,Nr 96 poz.874,Nr 124 poz.1152,Nr 203 poz. 1966,Nr,217 poz.2124,Nr 6 poz.39, Nr19 poz.177,Nr 91 poz.870,Nr 82 poz.880,Nr 141 poz.1493   / oraz art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.: z 2002 r. Nr 168, poz. 1383, Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 113, poz. 1069/ -Rada Miasta Płocka postanawia: 

§ 1

1.Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne stanowiące własność gminy Płock wymienione w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach będących własnością gminy
wybudowanych przed 2000 r, a nie wymienionych w Załączniku nr 1 pod warunkiem sprzedaży zbiorowej wszystkich udziałów jednorazowo . Warunek uważa się za spełniony jeśli z wnioskiem o wykup zbiorowy wystąpią wszyscy uprawnieni do nabycia lokalu według stanu na dzień złożenia wniosku. 
3.Zawiesić sprzedaż lokali mieszkalnych do czasu ujednolicenia praw do gruntów właścicieli lokali wyodrębnionych , w budynkach wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności , obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.
5.Sprzedaż lokali mieszkalnych będzie prowadzona tylko na rzecz najemców, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu i nie zalegają z opłatami  z tytułu najmu lokalu na dzień spisania protokołu uzgodnień.

§ 2

1.Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego ustalona zostanie każdorazowo przez Prezydenta Miasta Płocka  na podstawie wyceny lokalu dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie gminy. Wycena ważna jest rok od daty sporządzenia. Ponowne ustalenie ceny może nastąpić po wykonaniu kolejnej wyceny.
2. Koszty wyceny pokrywa najemca ubiegający się o sprzedaż lokalu. Wycena będzie wykonana po dokonaniu wpłaty przez najemcę na rzecz gminy kwoty stanowiącej równowartość wynagrodzenia  rzeczoznawcy majątkowego. Opłata za wycenę nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wykupu.
3.Nabywca zwróci gminie równowartość kwoty zgromadzonej wraz z odsetkami przez gminę na koncie funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej. Wysokość kwoty ustalona zostanie w protokole uzgodnień według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego datę sporządzenia protokołu.  Protokół ważny jest 3 miesiące od daty podpisania, po tym terminie , w przypadku nie zawarcia aktu notarialnego sprawę traktuje się jako rezygnację z wykupu.

§ 3

1. Ustala się dwie formy sprzedaży mieszkań stanowiących własność Gminy dotychczasowym najemcom:
a) sprzedaż indywidualna ,
b) sprzedaż zbiorowa na podstawie wspólnego wniosku co najmniej 2 najemców posiadających tytuł prawny do lokalu w tym samym budynku , przy jednoczesnym zachowaniu warunków, że łączny udział w części wspólnej nieruchomości lokali wnioskodawców wraz z lokalami wykupionymi w okresie wcześniejszym wynosić będzie minimum 65%.
c) ze sprzedaży zbiorowej wyłącza się budynki położone przy ulicach :
Dobrzyńskiej 4, Dobrzyńskiej 6, Dobrzyńskiej 8,  Dobrzyńskiej  10 , Dobrzyńskiej 12.

2. Ustala się następujące bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych
   wymienionych w § 1 ust. 1

 a) sprzedaż indywidualna
-  przy zapłacie jednorazowej bonifikata  80 %
 - przy zapłacie ratalnej bonifikata          50 %
b) sprzedaż zbiorowa
     - przy zapłacie jednorazowej bonifikata  90 %
     - przy zapłacie ratalnej                        60 %

3. Ustala się następujące bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych wymienionych w §1 ust. 2
   a) sprzedaż zbiorowa
      -  przy zapłacie jednorazowej bonifikata  95%
 -  przy zapłacie ratalnej                             60 %
4.Bonifikaty ustalone zgodnie z ust. 2 i 3 ulegają zmniejszeniu o 30 % jeśli nabywca nie zrzeknie
się przysługującego mu roszczenia o zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wpłaconej przed 12 listopada 1994 r.
5. W razie zbiegu praw do bonifikat stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.
6. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty roczne płatne przez okres 5 lat.
7.Pierwsza rata wynosząca 25% ceny sprzedaży lokalu z bonifikatą podlega zapłacie nie później    niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości lokalowej.
8. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 9.  Raty roczne wraz z oprocentowaniem płatne są w terminie do 31 marca każdego roku .
10. Wierzytelności Gminy Płock z tytułu rozłożonej na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu na koszt nabywcy lokalu .
11.W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy powstałych w wyniku adaptacji strychów staraniem i na koszt najemców Rada Miasta Płocka upoważnia Prezydenta Miasta Płocka  do ustalenia w drodze Zarządzenia odpowiedniej bonifikaty.

§ 4

1.W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego lub wykorzystywania go na cele inne niż mieszkalne zakupionego od gminy Płock  mocą niniejszej uchwały przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży , nabywca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Gminy kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
2.Powyższe nie dotyczy przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na rzecz osób bliskich w rozumieniu art. 4 ust.13 ustawy o gospodarce  nieruchomościami.

§ 5

Ustalić pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 15 % ceny gruntu ( dotyczy budynków w których sprzedano lokale mieszkalne z udziałem w prawie współużytkowania wieczystego gruntu). Cenę gruntu ustala się w wysokości równej jego wartości. 

§ 6

Uchwała nr 148/2917/02 Zarządu Miasta Płocka z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie : ustalenia zasad składania i trybu rozpatrywania wniosków o wykup lokali mieszkalnych przy sprzedaży indywidualnej i zbiorowej  pozostaje w mocy.

§ 7

Traci moc Uchwała nr 1082/LII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 65/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 r oraz uchwałą nr 321/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 roku.

§ 8

Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały , a nie zakończonych podpisaniem umowy sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 07:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 491
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji