UCHWAŁA NR 1004/LX/06 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2006 roku
w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Płocku.

UCHWAŁA NR 1004/LX/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 września 2006 roku

w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Płocku.

Na podstawie art. 159 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070, Nr 154 poz. 1787, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052, z 2003 r. Nr 188 poz. 1838, Nr 228 poz. 2256, z 2004 r. Nr 34 poz. 304, Nr 130 poz. 1376, Nr 185 poz. 1907) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz  § 1 uchwały Nr 313/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2004 - 2007 – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze złożoną rezygnacją odwołać Panią Magdalenę Jabłońską z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Płocku, poprzez wykreślenie poz. nr 37 w załączniku nr 1 do uchwały Nr  313/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2004 – 2007.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Pismem z dnia 08.09.2006 r. (wpłynęło do Biura Obsługi Rady Miasta w dniu 15.09.2006 r.) Pani Magdalena Jabłońska złożyła rezygnację z funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym w Płocku. Rezygnacja związana jest z tym, iż w dniu 08.09.2006 r. Pani Magdalena Jabłońska została wpisana na listę aplikantów adwokackich i zgodnie z art. 159 § 1 pkt 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, aplikanci adwokaccy nie mogą pełnić funkcji ławnika sądowego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 29 września 2006, godzina 07:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 231
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji