UCHWAŁA NR 431/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.

 UCHWAŁA NR 431/XXVI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271  i  Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568  oraz  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203   oraz  z  2005 r. Nr 172, poz. 1441  i  175, poz. 1457, z 2006r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,  Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst  Dz.U.  z 2007 r.  Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793,  Nr 176, poz. 1238,  z 2008r.  Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18 poz, 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§  1
W załączniku do uchwały  Nr 43/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z  2003 r. Nr 13, poz. 395)  zmienionej uchwałą Nr 320/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003r. Nr 308, poz. 8314)      w ust. 1 wykreśla się pkt 2.
§  2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                          Przewodniczący
                                                Rady Miasta Płocka


                                                 Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 29 sierpnia 2012, godzina 08:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 175
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji