UCHWAŁA NR 524/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie: udzielenia poręczenia finansowego dla Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Sieć cieplna magistralna w technologii rur preizolowanych 2 x ABB Dn 406,4/560 – Magistrala C” w Płocku.

UCHWAŁA NR 524/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia  28 czerwca 2004 roku

w sprawie:  udzielenia poręczenia finansowego dla Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z  tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Sieć cieplna magistralna w technologii rur preizolowanych 2 x ABB Dn  406,4/560 – Magistrala C” w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”i” ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 Dz. U. Nr  214, poz. 1806, z 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz.1055), art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15. z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz.594, Dz. U. Nr 96, poz.874, Dz. U. Nr 166, poz.1611, Dz. U. 189, poz.1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1


Udzielić poręczenia finansowego dla Płockiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z tytułu pożyczki do kwoty 4.348.943,00 zł. zaciągniętej w 2004 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Sieć cieplna magistralna w technologii rur preizolowanych 2 x ABB Dn  406,4/560 – Magistrala C” w Płocku.  

§ 2


Poręczenie obowiązuje w każdym roku budżetowym do wysokości przypadających do spłaty w danym roku wysokości rat wraz z należnymi odsetkami zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie pożyczki, nie później niż do dnia 31.12.2020 roku.

 

§ 3


Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów własnych budżetu miasta.
    

§ 4


Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki w postaci weksla własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową do kwoty, o której mowa §1 Uchwały powiększonej o należne odsetki, tj. do kwoty 5.413.505,65 zł.

 

§ 5


Uchwała niniejsza stanowi podstawę do dokonania zgodnych z § 2 tejże uchwały zapisów w uchwałach budżetowych w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 6


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
          

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 10:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 549
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji