Uchwała Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok oraz o utracie mocy Uchwały Nr 372/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku oraz Uchwały Nr 913/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2001 roku

Uchwała Nr 909/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok oraz o utracie mocy Uchwały Nr 372/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku oraz Uchwały Nr 913/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2001 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 oraz art. 51 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220 Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), art. 24 ust. 11, art. 165, art. 176, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 z 2005 roku, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwałą Nr 342/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwała Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.750.000,00 zł. oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1.750.000,00 zł. (zgodnie z Załącznikiem Nr 10).”


Ponadto nazwa Załącznika Nr 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii”.

 

2. Dodaje się dodatkowy § 10a w brzmieniu:

„Ustala się limit dla wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z Załącznikiem Nr 20” stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Dodaje się dodatkowy § 11a w brzmieniu:

„Ustala się roczne limity dla:

- zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 30.000.000,00 zł.,

- zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 105.749.772,40 zł.”

4. Dotychczasowy zapis § 12 otrzymuje nowe brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny w latach i kwotach jak w Załączniku Nr 20 stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Płocka i termin zapłaty upływa w 2007 roku,

3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 30.000.000,00 zł.,

4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji oraz pożyczek łącznie do kwoty 5.000.000,00 zł.,

5. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitu na wieloletni program inwestycyjny,

6. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych i kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne,

7. lokowania w trakcie wykonywania budżetu 2006 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

5. Dodaje się dodatkowy § 12a w brzmieniu:

„Upoważnia się Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” oraz Zespołu Szkół Technicznych do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24, ust. 10 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu, z wyłączeniem zmian wysokości środków zaplanowanych na wynagrodzenia.”
6. Dodaje się dodatkowy § 12b w brzmieniu:

„Ustala się szczegółowość:

1. Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze 2006 roku – jak zakres szczegółowości budżetu określony w uchwale  Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok,

2. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zakładu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, uwzględniającej w szczególności stan należności, stan i rodzaj zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.


§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 4502/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2006 roku, Uchwałą Nr 889/LII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 2 lutego 2006 roku, Uchwałą Nr 892/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku, Zarządzeniem Nr 4561/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2006 roku, Zarządzeniem Nr 4569/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006 roku, Zarządzeniem Nr 4638/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2006 roku oraz Uchwałą Nr 906/LIV/06 i 907/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, nie ulegają zmianie.

§ 3

Tracą moc uchwały:

- Uchwała Nr 372/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej przez Zarząd Miasta Płocka Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze oraz procedury przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Płocka,

- Uchwała Nr 913/XLIV/01 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 372/XVI/99 Rady Miasta Płocka z dnia 7 września 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej przez Zarząd Miasta Płocka Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze oraz procedury przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Płocka.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmianą Ustawy o finansach publicznych obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006 roku określającej w art. 184 zakres Uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, organy stanowiące, zobowiązane są do dostosowania Uchwał budżetowych podjętych w 2005 roku, a dotyczących budżetów na rok bieżący do zapisów nowej Ustawy.
Proponowane w projekcie niniejszej Uchwały zmiany są zgodne z postanowieniami nowej Ustawy o finansach publicznych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 474
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji