Uchwała Nr 904/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie wezwania Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Zabudowie Placu Nowego Rynku dotyczącego uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach.

Uchwała Nr 904/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie wezwania Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Zabudowie Placu Nowego Rynku dotyczącego uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w  sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) w związku z art. 52 § 4 i art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270, z 2004 r. Nr 162 poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 94 poz. 788 i Nr 250 poz. 2118) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

W związku z wezwaniem Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Zabudowie Placu Nowego Rynku w składzie Barbara Nowosielska, Rafał Stachurski, Małgorzata Wenerska, Jolanta Stachurska, Elżbieta Brzezińska, Konrad Stachurski, Jan Wyrębkowski odmawia się uchylenia uchwały Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta  Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 261 poz. 7120).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Do Rady Miasta Płocka wpłynęło wezwanie do uchylenia własnej uchwały Nr 572/XXX/04 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 261 poz. 7120) jako sprzecznej z prawem od Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Zabudowie Placu Nowego Rynku w składzie Barbara Nowosielska, Rafał Stachurski, Małgorzata Wenerska, Jolanta Stachurska, Elżbieta Brzezińska, Konrad Stachurski, Jan Wyrębkowski.
Rada Miasta  na podstawie art. 53 § 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi winna w terminie 60 dni od daty otrzymania wezwania wyrazić swoje stanowisko w formie uchwały  uchylającej bądź odmawiającej uchylenia w/w uchwały. 
Po otrzymaniu wezwania, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka Pan Tomasz Korga przekazał Prezydentowi Miasta sprawę do oceny zasadności wezwania i zajęcia stanowiska w sprawie. Prezydent pismem z dnia 09.02.2006 r. WGK.III.0719/51/06 uznał żądanie za nieuzasadnione.
Mając na względzie postanowienia cytowanych w podstawie prawnej projektu uchwały przepisów prawnych , właściwym organem  do rozpatrzenia wezwania jest Rada Miasta Płocka. Rozpatrzenie sprawy winno polegać na podjęciu stosownej uchwały.
Ponieważ Rada może uznać wezwanie za nieuzasadnione, bądź uwzględnić je, przygotowano projekt uchwały zawierający te dwa rozwiązania. Wolą Rady, wyrażoną poprzez odpowiednie głosowania, będzie wybranie właściwego rozwiązania.
Nadmienia się też, że dokumenty dotyczące sprawy znajdują się do wglądu w Biurze Obsługi Rady Miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 09:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 595
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji