UCHWAŁA Nr 359/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę formy zabezpieczenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Tumskiej 5

UCHWAŁA Nr 359/XXV/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę formy zabezpieczenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Tumskiej 5

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, Rada Miasta Płocka postanawia:
 
§ 1
Wyrazić  zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 109,20 m2 przy ul. Tumskiej 5 ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, pod warunkiem wpłaty tytułem zabezpieczenia należności Wynajmującego z tytułu najmu lokalu, kaucji w wysokości sześciomiesięcznego czynszu według wylicytowanej stawki.

§ 2
Zwolnić Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z obowiązku złożenia weksla in blanco o którym mowa w Dziale III Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 676/XXXI00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r. w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

 

 

 


UZASADNIENIE
 
 Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w wyniku organizowanego w dn. 30.05.2008 r. przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Tumskiej 5 o pow. 109,20 m2  uzyskała  uprawnienia do zawarcia umowy najmu ze stawką w wysokości 80,00 zł/m2 netto.
 Zgodnie z zasadami najmu gminnych lokali użytkowych przyjętymi Uchwałą Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dn. 19.09.2000 r. warunkiem zawarcia umowy najmu po wygranym przetargu, który służyć ma zabezpieczeniu należności Wynajmującego z tytułu najmu (w szczególności niepłaceniu czynszu oraz pozostawienie lokalu w pogorszonym stanie) jest:
a) wpłata kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu najmu w/g wylicytowanej stawki oraz
b) złożenie i podpisanie przez wygrywającego przetarg i dwóch poręczycieli przez niego wskazanych opłaconego weksla in blanco do sumy wekslowej nie niższej niż trzykrotność wylicytowanego czynszu i deklaracji wekslowej.
Poręczycielami mogą być osoby spełniające warunki określone w w/w Uchwale. Dopuszcza się możliwość poręczenia weksla przez jednego poręczyciela pod warunkiem, że będzie to bank.
   Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa pismem z dn. 9.06.2008 r. wystąpiła z wnioskiem o zmianę formy zabezpieczenia należności Wynajmującego, jaką jest wymagany przepisami weksel in blanco.
 SKOK Stefczyka jest instytucją finansową o zasięgu ogólnopolskim, posiadającą 300 oddziałów. SKOK specjalizuje się w pożyczkach i kredytach dla klientów indywidualnych i jest jedną z największych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.
 SKOK Stefczyka uzyskał uprawnienia do zawarcia umowy najmu w wyniku drugiego z organizowanych przetargów na najem przedmiotowego  lokalu, przystępując do niego jako jedyny uczestnik. Pierwszy przetarg na wynajęcie, z ustaloną stawką wywoławczą w wysokości  90,00 zł/m2 netto, nie przyniósł pozytywnego rezultatu z uwagi na brak zainteresowanych.
 Brak zgody na zmianę sposobu zabezpieczenia, może spowodować, że SKOK Stefczyka nie zawrze umowy najmu i lokal pozostanie nie wynajęty z powodu braku innych zainteresowanych. Natomiast rezygnacja z weksla jako formy zabezpieczenia umowy najmu nie narazi Wynajmującego na szkody.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 25 czerwca 2008, godzina 16:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 441
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji