UCHWAŁA NR 43/V/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku
w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

UCHWAŁA NR 43/V/11
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2011 roku

w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Na podstawie art.  18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241,  z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Na przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wybrano radnych:
1.  Wiolettę Kulpę,
2. Arkadiusza Iwaniaka.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Traci moc uchwała Nr 196/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


         Przewodnicząca
                      Rady Miasta Płocka


                       Elżbieta Gapińska

 

 

Uzasadnienie

W związku z przygotowywanym zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka dotyczącym powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski zwrócił się o oddelegowanie dwóch radnych do pracy w w/w Komisji.
 Delegowanie radnych następuje w drodze uchwały Rady.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 stycznia 2011, godzina 10:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 233
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji