UCHWAŁA NR 113/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.


UCHWAŁA NR 113/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku


w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 12 pkt 11, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, ze zm. Dz.U.                     z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) oraz § 16 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku –  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
W tekście jednolitym Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,  stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 753/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia                      29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Płocka:                          Nr 739/XXXIV/00  z dnia 19 grudnia 2000r., Nr 1087/LIII/02 z dnia 28 maja 2002r., Nr 169/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003r., Nr 479/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004r.,                           Nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005r, Nr 991/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 3 ust. 1 dopisuje się pkt 16 w brzmieniu:
   „ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
    pracy.”
2. w § 7 dopisuje się pkt 15 w brzmieniu:
  „organizacja programu prac społecznie użytecznych we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego      i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

                            Przewodnicząca
                Rady Miasta Płocka


        Elżbieta Gapińska

 

 

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu), organizowane przez gminę                    w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
W związku z tym, że prace społecznie użyteczne skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w celu zapewnienia sprawnej organizacji i przepływu dokumentacji uczestników pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej                  w Płocku i Miejskim Urzędem Pracy w Płocku sprawy związane z organizacją programu prac społecznie użytecznych zostały powierzone Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku. Niniejszy projekt uchwały dostosowuje zapisy Statutu do zakresu realizowanych zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                       w Płocku.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 14:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 443
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji