UCHWAŁA NR 813/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie: zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa

UCHWAŁA NR 813/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie: zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 1 oraz 8 lit. „i” w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W § 3 Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 158/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 150, poz. 4775 i z 2013 r. poz. 1973), wprowadza się następujące zmiany:

 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obsługa przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku oraz innych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock z wyjątkiem szkół i placówek, które na mocy odrębnej uchwały Rady Miasta Płocka zostały z tej obsługi wyłączone, w zakresie:

1)planowania budżetowego,

2)gospodarki finansowej,

3)księgowości i sprawozdawczości budżetowej,

     4)obsługi prawnej,

5)naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących              

   pracownikom obsługiwanych placówek na podstawie dokumentów   

   przygotowanych przez kierowników poszczególnych jednostek,

6)wykonywania zadań w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

   miejskich przedszkoli oraz współpracy ze służbami bhp w pozostałych  

   obsługiwanych jednostkach,

7)prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock,

8)organizowania kursów bhp i innych form doskonalenia z zakresu finansów publicznych i spraw osobowych dla kadry kierowniczej obsługiwanych jednostek,

9)prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem wobec obsługiwanych jednostek,

10)fachowej pomocy w prowadzeniu dokumentacji kadrowej w obsługiwanych jednostkach,

11)informatycznego wsparcia pracowników oświaty w obsłudze modułów               on-line platformy zarządzania oświatą e-Oświata.”,

 

2) w pkt 3 skreśla się ppkt 1 a,

3) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a. Administrowanie, koordynowanie i prowadzenie bieżącej obsługi platformy zarządzania e-Oświata i Płockiego Portalu Oświatowego.”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 roku.

 

  Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

 Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 12:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 314
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji