UCHWAŁA NR 627/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie skargi Pana Lesława Wojno zam. w Płocku na działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku.

UCHWAŁA NR 627/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie skargi Pana Lesława Wojno zam. w Płocku na działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka:

§ 1.

Uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pana Lesława Wojno zamieszkałego w Płocku z dnia 23 września 2009 roku na na działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku, ze względu na to,  iż skarga dotyczy roszczeń cywilnoprawnych, a organami właściwymi w tej sprawie są sądy powszechne.
§ 2.


Skargę opisaną w § 1  pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

 

 

UZASADNIENIE

 Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Pana Lesława Wojno z dnia 23 września 2009 roku (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 12.10.2009 r.) i w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 19 października 2009 r. uznała, iż Rada Miasta nie jest właściwa do jej rozpatrzenia..
 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 19 października 2009 roku, wysłuchała stanowiska przedstawionego przez Pana Lesława Wojno, zapoznała się  z opinią przedstawioną w sprawie przez radcę prawnego Urzędu Miasta i uznała, że skarga dotyczy roszczeń cywilnoprawnych a Rada Miasta nie ma uprawnień do ingerowania w tego rodzaju spory.
 Ponadto Rada Miasta nie ma uprawnień do przekazania skargi celem jej rozpatrzenia przez sąd, ponieważ zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi rozpatrywania spraw spornych Pan Lesław Wojno winien osobiście bądź przez pełnomocnika złożyć stosowne powództwo do sądu.
 Stąd też przyjęto projekt uchwały Rady Miasta o treści jak wyżej oraz zgodnie z art. 231 Kpa  wskazano zainteresowanemu organ właściwy do jej rozpoznania.
 Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu  19.10.2009 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 872
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji