UCHWAŁA NR 572/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz aplikowania i realizacji inwestycji

 UCHWAŁA NR 572/XXXIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2013 roku  

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz aplikowania i realizacji inwestycji pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, poz. 567 z 2012r., z 2013 r. poz. 153) oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r, Nr 227, poz. 1658 ze zmianami: Dz. U. z 2009r, nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2011r, Nr 279, poz. 1644, z 2012r. poz. 1237), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Płock do Partnerstwa
z:
1. Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Partner nr 1
2. Liga Ochrony Przyrody, Okręg w Płocku – Partner nr 2
w celu wspólnej realizacji Projektu pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich”. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności Płocka i regionu poprzez utworzenie w Płockim Ogrodzie Zoologicznym unikalnej ekspozycji panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich.

§ 2
1. Partnerem wiodącym – Liderem Projektu będzie Gmina Miasto Płock.
2. Wzór Umowy Partnerskiej stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3
1. Celem partnerstwa jest współpraca w zakresie realizacji w/w projektu, którego założeniem jest budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich oraz działania informacyjno-promocyjne.
2. Umowa Partnerska zawarta zostanie na czas realizacji projektu z zachowaniem okresu trwałości projektu wynikającym z zawartej przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodniczący                                                                        Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 27 marca 2013, godzina 13:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 142
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji