Uchwała Nr 881/LI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2006 roku
w sprawie: zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Płocku w sprawie współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

Uchwała Nr 881/LI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 stycznia 2006 roku

w sprawie: zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Płocku w sprawie współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104)  oraz art. 9a ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 z 2004 roku , Dz.U. Nr 273 poz. 2703, 2005 roku Dz.U. Nr 64 poz. 565, Dz.U. Nr 94 poz. 788, Dz.U. Nr 164 poz. 1366, Dz.U. Nr 175 poz. 1462) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Płocku w celu współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w 2006 roku.

§ 2

Określić źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka 2006 roku:
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy  § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, Zadanie Nr 02/PR/P – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Treść porozumienia, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje zadania w zakresie polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.)  zarówno dla powiatu ziemskiego jak i powiatu grodzkiego.

Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania, o których mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy obejmujący obszarem swojego działania kilka powiatów, jest współfinansowany z budżetów tych powiatów (art. 9 a ustawy).

Zgodnie z art. 9 a powiat, którego jednostką organizacyjną  jest powiatowy urząd pracy, zwany  “powiatem prowadzącym”, otrzymuje dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetów innych powiatów, których zadania realizuje, zwanych  “powiatami dotującymi”.

Powiaty dotujące oraz powiaty prowadzące zawierają dwustronne porozumienia określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowego urzędu pracy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 25 stycznia 2006, godzina 10:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 220
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji