UCHWAŁA NR 715/XLIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu

UCHWAŁA NR 715/XLIII/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 stycznia 2014 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu             i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego                       z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zmienionej Uchwałą Nr 421/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku oraz Uchwałą Nr 544/XXXII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2013 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 595, Dz. U. 2013 r. poz. 645) i art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594, Dz. U. 2013 r. poz. 645, Dz. U. 2013 r. poz. 1318), w związku z art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31.07.2006 r., s. 25); ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 84 poz. 712 ze zmianami, Dz. U. 2009 r. nr 157 poz. 1241, Dz. U. 2011 r. nr 279 poz. 1644,  Dz. U. 2012 r. poz. 1237, Dz. U. 2013 r. poz. 714), Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31.07.2006 r., s. 12), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, Dz. U. 2013 r. poz. 509) oraz zgodnie z Uchwałą nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku uchwala się co następuje:


§ 1.
W Uchwale Nr 346/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia na lata 2012 – 2014 projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zmianie ulegają:
1. § 2 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Kwota przeznaczona na realizację Projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz Poddziałania 7.1.2 ustalona została w wysokości:
1) 2012 rok: 1 336 895,83 PLN (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze), w tym 141 960,00 PLN (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych zero groszy) tytułem wkładu własnego,
2) 2013 rok: 1 630 454,26 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia sześć groszy), w tym 176 832,52 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) tytułem wkładu własnego,
3) 2014 rok: 1 690 471,83 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt trzy gorsze), w tym 170 278,78 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) tytułem wkładu własnego”.
2. § 2 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Łączna kwota na realizację Projektu w latach 2012 – 2014 wynosi                4 657 821,92 PLN (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), w tym 489 071,30 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy  siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy) tytułem wkładu własnego”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 29 stycznia 2014, godzina 12:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 271
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji