UCHWAŁA Nr 126/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.

UCHWAŁA Nr 126/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.


 Na podstawie art. 163  § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 34, poz. 304, Nr 273, poz. 2703, Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 169, poz. 1413, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417, Nr 131, poz. 1102, Nr 169, poz. 1410,  z 2006 r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Powołuje się Zespół do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych w składzie:
1. Wioletta Kulpa
2. Andrzej Burnat
3. Tomasz Maliszewski
4. Wiesław Kossakowski
5. Stanisław Kwiatkowski
6. Lech Latarski
7. Eryk Smulewicz

§ 2.

Na Przewodniczącego Zespołu Rada Miasta Płocka wybrała Panią Wiolettę Kulpę.

§ 3.

Na Zastępcę Przewodniczącego Zespołu Rada Miasta Płocka wybrała Pana Stanisława Kwiatkowskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

 W 2007 roku upływa kadencja ławników sądowych wybranych na lata 2004 – 2007. Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) nakładają na rady gmin obowiązek dokonania wyboru ławników do sądu okręgowego i sądu rejonowego, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.
 Zgodnie z art. 158 w/w ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Kandydatów na ławników sądowych zgłaszają radom gmin (art. 162):
 - prezesi sądów,
 - stowarzyszenia,
 - organizacje związkowe,
 - organizacje pracodawców,
 - inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii
   politycznych,
 - co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym
   terenie.
Natomiast kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają:
 - związki zawodowe,
 - organizacje pracodawców.

 Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji, tj. do 30.06.2007 roku.

Ławnikami nie mogą być (art. 159):
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
 W celu zapewnienia prawidłowego działania sądów na kadencję 2008 – 2011 Prezes Sądu Okręgowego w Płocku najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów, tj. do dnia 31 maja br. musi podać Radzie Miasta Płocka liczbę ławników do poszczególnych sądów.

 Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 15.03.2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 370) określił wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat nas ławnika.
 Ponadto rozporządzenie stanowi, iż zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu, a przywrócenie terminu zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 Przed przystąpieniem do wyboru ławników, Rada Miasta Płocka zobowiązana jest do powołania Zespołu, który przedstawi Radzie na Sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 Powołanie Zespołu odbywa się w drodze uchwały Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 544
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji