Uchwała Nr 749/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 615/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR 749/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmienionego Uchwałą Nr 615/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2009 r. Nr 97, poz. 803), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Zmianie ulega treść § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku, który otrzymuje następujące brzmienie: „2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.),”.

§2
Pozostałe postanowienia Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku pozostają bez zmian.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez radę gminy.
Obowiązujący Regulamin Straży Miejskiej w Płocku został określony uchwałą Nr 732/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r., zmieniony następnie Uchwałą Nr 615/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r., w § 1 ust. 2 pkt 2 stanowi, że: „Straż Miejska w Płocku jest jednostką organizacyjną Gminy –  Miasto Płock, utworzoną
na podstawie Uchwały Nr 466/XXXVI/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 1996 r.,
i działającą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)”.
W związku z tym, że ustawodawca uchylił ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), uchwalając nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), której przepisy
w znacznej części weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. zachodzi konieczność dokonania zmian w/w postanowień Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku poprzez zmianę ich treści
i nadanie im nowego brzmienia.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 065
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji