UCHWAŁA NR 828/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok.

UCHWAŁA NR 828/XLIX/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 24 czerwca 2014 roku

 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18 a ust. 3 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz uchwały Rady Miasta Płocka Nr 827/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z: 

1. sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok,

2. sprawozdaniem finansowym Gminy - Miasto Płock, 

3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniach z  wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

4. informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,

5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka

– udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący

 Rady Miasta Płocka

 

 

  Artur Jaroszewski

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z kompetencjami Rady Miasta Płocka określonymi w ustawach o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz ustawie o finansach publicznych, Rada Miasta Płocka zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2013 rok, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tego tytułu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 25 czerwca 2014, godzina 09:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 139
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji