UCHWAŁA NR 514/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 514/XXVII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca 2004 roku


w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie  miasta  Płocka.

             Na  podstawie  art. 18  ust. 2 pkt  8  ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,  poz. 558,  Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271 i Nr 162, poz. 1568 ), w związku z art. 19  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2002 r. Nr, 9 poz. 84 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966) - Rada  Miasta  Płocka   uchwala, co następuje:

§ 1

1.Opłatę targową pobiera się według stawek określonych w § 3 uchwały od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
2.Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.
3.Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
4.Opłatę targową pobiera się od osób będących podatnikami podatku od nieruchomości, jeżeli dokonują sprzedaży na targowisku poza miejscem, od którego zobowiązane są opłacać podatek od nieruchomości.

§ 2

1.Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana:
1)w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw,
2)w miejscach festynów i innych imprez okolicznościowych, organizowanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne Gminy,
3)na terenie Starego Miasta i ul.Tumskiej przez wytwórców rękodzieła, artystów plastyków i malarzy dokonujących sprzedaży osobiście wytworzonych dzieł,
4)w miejscach wyznaczonych przez administracje osiedli do handlu na „osiedlowych minitargowiskach” przy sprzedaży, dokonywanej przez działkowców,  wyprodukowanych przez siebie warzyw, owoców i kwiatów, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Mieszkańców danego Osiedla; opinia wydawana jest w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku i jej nie wydanie w tym terminie traktuje się jako opinię pozytywną,
5)w pasach drogowych przy cmentarzach następujących artykułów: zniczy, kwiatów i drobnych akcesorii nagrobkowych, z zastrzeżeniem ust. 2,
6)przed sklepami przez przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,  z zastrzeżeniem ust. 2,

2.Sprzedaż określona w ust. 1 pkt 5 i 6 może odbywać się pod  warunkiem, iż podmiot dokonujący sprzedaży posiada zezwolenie wydane przez zarządcę terenu na jego zajęcie.


§ 3

Ustala  się  następujące dzienne  stawki opłaty  targowej:

I.Giełda  samochodowa przy ul. Bielskiej 56 i  Bielskiej 65.

1. Przy  sprzedaży:
a) samochodu osobowego lub ciężarowego o ładowności do 1,5 t oraz ciągnika  - 23,00 zł.
b) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t  - 32,00 zł.
c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t  z przyczepą  - 36,00 zł.
d) przyczepy - 11,00 zł.
e) motocykla, motoroweru  - 3,00 zł. 
f) roweru  - 1,00 zł. 

2.Przy  sprzedaży poza obrębem samochodu:
a)za zajęcie powierzchni do 2 m²  -  3,00 zł.
b)za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty m²   -  2,00 zł.


3. Obwoźne punkty gastronomiczne :
a)  samochody o ładowności do 1,5 t - 54,00 zł. 
b)  samochody o ładowności powyżej 1,5 t - 90,00 zł.
c)  samochody  z  przyczepą – dopłata za przyczepę -  27,00 zł.

4.Pozostałe punkty gastronomiczne:
a)  za zajęcie powierzchni do 2 m²  -  27,00 zł.
b)  za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty m²
(łącznie z namiotami i zadaszeniami) -   2,00 zł

II. Giełda towarowa – Rynek rolny przy ul. Bielskiej 56 i ul. Bielskiej 65.

1. Przy sprzedaży z:
a)samochodu osobowego, wozu konnego  -  6,00 zł.
b)samochodu osobowego z przyczepą, ciężarowego o ładowności do 1,5 t, ciągnika - 12,00 zł.
c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t, autobusu,
ciągnika z przyczepą - 14,00 zł.
d)samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5t z przyczepą - 17,00 zł.

2.Przy sprzedaży ze stoiska:
a) za zajęcie  powierzchni do 2 m² -  3,00 zł.
b) za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty m² - 2,00 zł.

3.Obwoźne  punkty  gastronomiczne:
a) samochody o ładowności do 1,5 t -  54,00 zł. 
b) samochody o ładowności powyżej 1,5 t -  90,00 zł.
c) samochody z przyczepami – dopłata  za  przyczepę -  27,00 zł.

4.Pozostałe  punkty gastronomiczne:
a) za zajęcie powierzchni do 2 m²  -  27,00 zł.
b) za zajęcie dalszej powierzchni – za każdy rozpoczęty  m² (łącznie z namiotami i zadaszeniami) -    2,00 zł.
                                                                                       

III. Targowiska  przy ulicach: Królewieckiej 19,  Bielskiej 29-31,  Ostatniej 2A, Rembielińskiego 6B,  Ostatniej 2 i Bielskiej 37 oraz  organizowane  doraźnie kiermasze i miejsca sprzedaży okolicznościowej.

1. Przy sprzedaży z:
a) samochodu osobowego lub ciężarowego o ładowności  do 1,5 t - 9, 00 zł.
b) samochodu osobowego lub samochodu ciężarowego o ładowności do 1,5 t  i stoiskiem handlowym do m² - 13,00 zł. 
c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t , autobusu - 23,00 zł.
d)samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t  z  przyczepą - 45,00 zł.
 
2. Przy  sprzedaży :
a) ze  stoiska (stolika, stelaża, ławki, skrzynki) za zajęcie powierzchni do 2 m²   -  3,00 zł.
b) ze stołu  będącego na  wyposażeniu  targowiska  -  4,00 zł.
c) naręcznej i  obnośnej (z  ręki, torby, pudełka, kosza, wiadra, łubianki) -  1,00 zł.                                                                                                                 d) w przypadku, gdy powierzchnia stoiska handlowego przewyższa 2 m² - za  każdy  rozpoczęty dodatkowo zajęty  m² powierzchni -  2,00 zł.     
                                                                                                              
IV. Inne miejsca sprzedaży,  nie wymienione w pkt I-III - 500,00 zł.

§ 4

1.Pobór opłaty targowej powierza się następującym inkasentom:
1) na  targowiskach wymienionych w § 3 pkt I-III – przedsiębiorcom  prowadzącym  
    targowiska, z wyłączeniem doraźnych kiermaszy i miejsc sprzedaży okolicznościowej,
2) na doraźnych kiermaszach i miejscach sprzedaży okolicznościowej - „Rynex” sp. z
    o.o.,
3) w miejscach wymienionych  w § 3 pkt IV   – Straży Miejskiej w Płocku.

2.Wpływy z opłaty targowej stanowią 100% dochodów  własnych  Gminy, a wynagrodzenie z  tytułu  inkasa  za  pobór  opłaty targowej  i  koszty  związane    z prowadzeniem  targowiska  ustala się w wysokości 50%  od  wpływów  należnych gminie (w tym podatek od towarów i usług VAT).

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje Straży Miejskiej w Płocku.

4.Pokwitowanie pobranej opłaty targowej wydaje inkasent wyłącznie na blankietach ścisłego zarachowania zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta Płocka.

5.Kwoty należne z tytułu pobranych opłat  inkasenci zobowiązani są  rozliczyć  z Gminą w terminie do dnia 10-tego  następnego miesiąca za miesiąc ubiegły.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Rady Miasta Płocka:
1)Nr 23/IV/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Płocka na rok 2003,
2)Nr 423/XLIV/93 z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie lokalizacji targowisk.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8

                                                                           
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 02 lipca 2004, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 537
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji