Uchwała Nr 649/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 282/1 położonej w Płocku przy ul. Królewieckiej stanowiącej własność Gminy Płock.

Uchwała Nr 649/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu  oraz przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 282/1 położonej w Płocku przy  ul. Królewieckiej stanowiącej własność  Gminy Płock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 i z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203], art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami [Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603]  Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1.

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną oznaczoną jako działka nr 282/1 o pow. 5900 m² położoną w Płocku przy  ul. Królewieckiej na rzecz "TARGPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Królewieckiej 19.

§ 2.

Ustala się cenę nieruchomości pomniejszając ją o aktualną wartość naniesień wybudowanych przez "TARGPOL " Spółka Akcyjna ze środków własnych w oparciu
o pozwolenie na budowę, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 208
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji