Uchwała Nr 457/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutów małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku.

Uchwała Nr 457/XXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutów małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku.

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717), art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, z 1999r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112 i z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), w związku z Uchwałą Nr 549/XXVI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutów do projektu w/w planu, wniesionych w dniu 22 października 2002r. przez małż. Wenerskich Grzegorza
i Małgorzatę – Rada Miasta Płocka postanawia:

§1


1.Zarzut dotyczący przesunięcia projektowanej ulicy dojazdowej (oznaczonej w projekcie planu symbolem 29KD) na wschód tak, aby jej oś pokrywała się z krawędzią działek nr ew. 2540-2541 lub alternatywnie na zachód tak, aby jej oś pokrywała się z zachodnią krawędzią działki nr ew. 2539 odrzucić w całości.
2.Zarzut dotyczący projektowanych ulic lokalnych 3KL i 6KL odrzucić w całości.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


U z a s a d n i e n i e

W dniu 22.10.2002r. małż. Wenerscy Grzegorz i Małgorzata wnieśli pismo, w którym kwestionują ustalenia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Parcele” w Płocku dotyczące działek o nr ew. 2539 i 2540, których są właścicielami. Zarzuty odnoszą się do projektowanego układu komunikacyjnego oraz przeznaczenia części w/w działek pod budownictwo wielorodzinne.

Zarzut dotyczący przeznaczenia części nieruchomości o nr ew. 2539 i 2540 pod budownictwo wielorodzinne zostanie rozpatrzony przez Radę Miasta Płocka odrębną uchwałą.

Zarzuty dotyczące projektowanego układu komunikacyjnego Prezydent Miasta Płocka uwzględnił w projekcie planu części w dniu 12.12.2002r. Zarzuty w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Płocka są przedmiotem niniejszej uchwały.

Podczas analizy przedmiotowych zarzutów Rada Miasta Płocka zbadała okoliczności faktyczne i prawne:
1.W dniu 18 kwietnia 2000r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 549/XXVI/00
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Parcele" w Płocku. W §3 uchwały określono, że przedmiotem planu jest m.in.: przeznaczenie terenów i ich linie rozgraniczające, zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane, zasady obsługi komunikacyjnej terenów
i uzbrojenia w infrastrukturę techniczną.
2.O przystąpieniu do sporządzenia planu ówczesny Zarząd Miasta Płocka ogłosił na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka w dniu 23.10.2000r. oraz w „Gazecie Wyborczej” w dniu 25.10.2000r., określając jednocześnie formę, miejsce i termin składania wniosków do planu. Dnia 29.11.2000r., tj. w dwa tygodnie po upływie terminu składania wniosków do planu, małż. Wenerscy Grzegorz i Małgorzata złożyli do Urzędu Miasta Płocka pismo,
w którym wnosili o uwzględnienie zachowania (w części) możliwości utworzenia siedliska z roślinną produkcją rolną. W dniu  15.12.2000r. złożyli następne pismo, w którym poinformowali, że po szerszym zapoznaniu się z zamierzeniami do planu, jak i własnymi sprawami osobistymi wnoszą o wycofanie wniosku z dnia 29.11.2000r. W piśmie tym nie sprecyzowali żadnych zamierzeń inwestycyjnych.
3.Na działkach o nr ew. 2539 i 2540, stanowiących własność małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty, projekt planu ustalił przebieg:
ulic lokalnych (oznaczonych symbolami 3KL i 6KL) o szerokości 20,0m – na obydwu w/w działkach;
ulicy dojazdowej (oznaczonej symbolem 18KD) o szerokości 12,0m – na działce nr ew. 2539;
ulicy lokalnej (oznaczonej symbolem 13KL) o szerokości 15,0m – wzdłuż wschodniej granicy działki nr ew. 2539, na odcinku od ul. Wyszogrodzkiej do ulicy lokalnej 3KL;
ulicy dojazdowej (oznaczonej symbolem 29KD) o szerokości 12,0m – wzdłuż wschodniej granicy działki nr ew. 2539, na odcinku od ulicy lokalnej 3KL do ulicy lokalnej 6KL;
sięgacza (oznaczonego symbolem 28KD) – na działce nr ew. 2539.
Przeznaczenie części gruntu działek o nr ew. 2539 i 2540 pod projektowany układ komunikacyjny podyktowane zostało koniecznością ustanowienia dojazdów do działek, które powstaną w wyniku ich podziału, zgodnie z zasadami określonymi
w projekcie planu oraz lokalizacją w ich liniach rozgraniczających planowanych inwestycji infrastrukturalnych.
Dla w/w działek projekt planu ustalił przeznaczenie w ramach niżej wymienionych terenów funkcjonalnych:
w części północnej przy ul. Wyszogrodzkiej – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej (oznaczone symbolem 4UM) oraz tereny urządzeń komunikacji miejskiej (oznaczone symbolem 5KS);
w części środkowej, pomiędzy projektowanym ulicami lokalnymi 3KL i 6KL – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone symbolem 15MN) i tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (oznaczone symbolem 16MW);
w części południowej przy ul. Lisiej – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (oznaczone symbolem 39MW).
4.Projekt planu uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia i wraz z prognozą skutków wpływu jego ustaleń na środowisko przyrodnicze został wyłożony do publicznego wglądu
w Urzędzie Miasta Płocka w okresie od 12.09.2002r. do 10.10.2002r. W dniu 22.10.2002r. małż. Wenerscy Grzegorz i Małgorzata złożyli zarzut do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Parcele" w Płocku,
w którym kwestionują ustalenia projektu planu między innymi w zakresie układu komunikacyjnego. Podnoszą, że zaprojektowanie drogi 29KD i 13KL środkiem działek nr ew. 2539 i 2540 jest dla nich nie do przyjęcia z powodu, że:
1)zaprojektowanie drogi 29KD i 13KL przez środek działek o nr ew. 2539 i 2540, których są właścicielami powoduje tak niefortunny podział działek od strony zachodniej, iż głębokość ewentualnej zabudowy ogranicza ją do 6,0m. Projekt maksymalnie obniża atrakcyjność i wartość przyszłych działek budowlanych;
2)zaprojektowanie drogi 29KD i 13KL jak również 6KL i 3KL wyłącznie na ich własności powoduje przeznaczenie 30% całkowitego terenu działek nr ew. 2539
i 2540 pod drogi,
3)sięgacz 28KD umożliwiający dojazd do działek nr ew. 2538 winien być przeprowadzony na wschód od sięgaczy 26KD i 27KD przez działki właścicieli,
w interesie których jest zapewnienie dojazdu do nowo powstałych działek.
Wobec powyższego proponują przesunięcie osi drogi 29KD i 13KL na wschód tak, aby oś tej drogi pokrywała się z krawędzią działek 2540-2541 lub alternatywnie przesunięcie w/w dróg na zachód, aby zachodnia krawędź działki nr 2539 była osią dróg, o których mowa wcześniej.
5.Zarzuty małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty zostały rozpatrzone na posiedzeniu Miejskiej Komisji Planowania Przestrzennego w dniu 12.12.2002r. Przeanalizowano cztery warianty umożliwiające rozpatrzenie zarzutów, w sposób jak najbardziej optymalny dla wnoszących. Mając na uwadze zaprojektowany w tym rejonie obszaru opracowania planu układ urbanistyczny Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył zarzuty w sposób następujący:
1)uwzględnił zarzuty:
a)dotyczący ulicy lokalnej 13KL poprzez jej likwidację i zakończenie ulicy dojazdowej 18KD placem manewrowym, co umożliwiło przesunięcie granicy terenów 5KS na wschodnią granicę działki nr ew. 2540 i przeznaczenie północnej części działek 2539 i 2540 pod zabudowę usługowo-mieszkaniową 4UM,
b)dotyczący sięgacza 28KD poprzez jego likwidację,
zgodnie z propozycją PP. Wenerskich;
2)nie uwzględnił zarzutów:
a)dotyczącego przesunięcia projektowanej ulicy dojazdowej 29KD na wschód tak, aby jej oś pokrywała się z krawędzią działek nr ew. 2540-2541 lub alternatywnie na zachód tak, aby jej oś pokrywała się z zachodnią krawędzią działki nr ew. 2539. Odnosząc się do kwestii ograniczenia głębokości ewentualnej zabudowy do 6,0m, po stronie zachodniej ulicy dojazdowej, 29KD Prezydent podjął decyzję
o zmianie dotychczasowego przebiegu ulicy 29KD i zastąpieniu jej dwoma sięgaczami 29KD i KD, wzdłuż zachodniej granicy działki nr ew. 2539. Powyższe spowoduje mniejsze zajęcie terenu w/w działek pod komunikację oraz umożliwi przeznaczenie części w/w działek pod zabudowę jednorodzinną 15MN. Nowe sięgacze będą stanowić dojazd oraz zapewnią dostęp do infrastruktury technicznej dla działek mogących powstać w wyniku wtórnego podziału działek wnoszących zarzut (nr ew. 2539 i 2540) – dojazd do czterech działek o łącznej powierzchni 5,3 tys. m2 oraz działki sąsiedniej (nr ew. 2538) – dwie działki
o łącznej powierzchni 2,9 tys. m2;
b)dotyczących projektowanych ulic lokalnych 3KL i 6KL ze względu na fakt, że prowadzić będą one ruch lokalny w kierunku ulic wyższego rzędu, w tym do
ul. Wyszogrodzkiej.
6.Wprowadzenie zmian, o których mowa wyżej spowodowało zmniejszenie udziału terenów komunikacji z 6,34 tys. m2 do 4,577 tys. m2. Przy łącznej powierzchni działek nr ew. 2539 i 2540, wynoszącej 21,177 tys. m2 tereny komunikacji zajmować będą 21,6% powierzchni całkowitej działek, podczas gdy dla całego obszaru planu udział terenów komunikacji wynosi 23,4%. Ulice 28KD i KD wprowadzono w sposób równoważący interesy właścicieli działek, którym służą, a w szczególności w sposób optymalny dla stworzenia porównywalnych warunków zagospodarowania działek mogących powstać w wyniku wtórnych podziałów działek nr ew. 2538, 2539 i 2540. Zostały one przeprowadzone po terenach działek wnoszących zarzut ze względu na ich łączną szerokość 48,0m, ponieważ szerokość działki sąsiedniej wynosi 29,5m. Po zajęciu części działki nr ew. 2539 pod ulice – pas terenu o szerokości 10,0m, działki powstałe w wyniku podziału działek nr ew. 2539 i 2540 będą miały szerokość 38,0m. Nie przyjęto propozycji małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty zajęcia pod ulicę 29KD i KD również terenów działek sąsiednich ze względu na zamiar utworzenia zbliżonych standardów zagospodarowania na terenach działek ze sobą sąsiadujących. Należy przy tym pamiętać, że z działek sąsiednich jest przecież wydzielany grunt pod komunikację – ulice lokalne 3KL i 6KL
a z działki nr ew. 2538 pod ulicę dojazdową 18KD.
7.Uwzględnienie zarzutów małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty w całości spowodowałoby konieczność całkowitego przeprojektowania układu komunikacyjnego,
z jednoczesnym większym obciążeniem działek sąsiednich. Ponadto likwidacja ulic,
w stosunku do których wnoszą zarzut, udaremniłaby możliwość zagospodarowania nie tylko ich działek ale także i znacznego obszaru pozostającego w granicach opracowania planu. Przebieg podstawowego układu komunikacyjnego jest bowiem zdeterminowany istniejącym stanem własnościowym działek, które jako dawne działki rolne są niezbyt szerokie a bardzo długie. O takim sposobie rozstrzygnięcia zadecydował również brak zgłoszonych zamierzeń inwestycyjnych małż. Wenerskich Grzegorza i Małgorzaty
w okresie składania wniosków oraz brak zarzutów ze strony właścicieli sąsiednich nieruchomości, którzy do tej formy zagospodarowania nie wnieśli sprzeciwu. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że uwzględnienie wnioskowanej zmiany spowodowałaby konieczność ponownego wyłożenia projektu do publicznego wglądu a tym samym możliwość złożenia nowych zarzutów. Ponadto uwzględnienie zarzutów jednej strony nie może naruszać interesów strony innej.
8.W myśl art. 140 kodeksu cywilnego właściciel może, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. Jedną z ustaw ograniczających właściciela
w korzystaniu z jego prawa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 tejże ustawy stanowią, iż ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu należy do zadań własnych Gminy
i dokonywane jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plany, uchwalone w trybie powołanej ustawy, stanowią zbiór przepisów gminnych, na podstawie których Gmina może ingerować w sferę prawa własności określonej osoby, w tym ograniczać ją w korzystaniu z tego prawa w zakresie wynikającym z tego planu. Zgodnie
z art. 33 tejże ustawy ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania sprawy niniejszej, uznać należy, że zarzuty małż. Wenerskich Grzegorza
i Małgorzaty dotyczące przeznaczenia części działek o nr ew. 2539 i 2540 pod projektowany układ komunikacyjny (ulice lokalne 3KL i 6KL) oraz przesunięcia ulicy dojazdowej 29KD
w kierunku przez nich sugerowanym winien zostać odrzucony. Niemniej, jeżeli uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego będzie skutkowało niemożnością korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem wówczas właścicielowi nieruchomości przysługują roszczenia przewidziane w art. 36 wymienionej wyżej ustawy.

Wnoszący zarzut, zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej wyżej ustawy ma prawo w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Jasna 2/4, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 359
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji