UCHWAŁA NR 360/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2004.

UCHWAŁA NR 360/XIX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2003 roku

 
w sprawie:
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2004.
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października  1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 02.147.1231, 01.167.1372, 03.80.719, 03.122.1143, 01.128.1401) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 01.142.1591, 02.23.220, 02.62.558, 02.113.984, 02.153.1271, 02.214.1806, 03.80.717) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.  00.62.718, 01.46.499, 02.74.676., 02.113.984, 03.65.595, 03.130.1188, 03.170.1652) - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1


Przyjąć jako obowiązujący na terenie miasta Płocka Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 2


Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3


Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.
 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka 
 
Stanisław Nawrocki
 


UZASADNIENIE

Podstawą prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami). Wymieniona ustawa tworzy spójny system umożliwający samorządom terytorialnym, prowadzenie lokalnej polityki wobec alkoholu, wyznacza konkretne zadania i wskazuje środki na ich realizację.
Na mocy art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 41 ust. 2 realizacja wymienionych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Przyjęcie przez Radę Gminy wymienionego Programu przyczyni sie do efektywnego prowadzenia działań mających na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, zmianę struktury ich spożywania, jak również do inicjowania i wspierania przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2004, godzina 12:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 008
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji