UCHWAŁA Nr 631/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock - III etap"- zakup 6 sztuk

UCHWAŁA Nr 631/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock - III etap"- zakup 6 sztuk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 w związku z art. 54 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) - Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie preferencyjną pożyczkę długoterminową do kwoty 4.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2005 roku przedsięwzięcia pn. "Zakup  autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock III etap” - zakup 6 sztuk.

§ 2

Źródłem spłaty pożyczki w latach 2005 – 2009 będą dochody budżetu miasta Płocka z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia zabezpieczenia spłaty pożyczki o której mowa w § 1 zgodnego z wymaganiami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 4

Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia w imieniu miasta Płocka umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 599/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w 2004 roku przedsięwzięcia pn. "Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej  Płock - III etap"- zakup 6 sztuk.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 09:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 456
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji