Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 489/XXVI/04
AKT PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Płock, dnia 25 maja 2004 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 489/XXVI/04
z dnia 25 maja 2004 roku

AKT  PRZEKSZTAŁCENIA  SZKOŁY  PUBLICZNEJ

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162,  poz. 1568/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust 1  pkt 3 lit. f) oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67,  poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr  28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, N r 162, poz. 1126,  z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104,  Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111,  poz. 1194 i  Nr 144, poz. 1615,  z 2002 r.  Nr 41, poz. 362, Nr 113,  poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i  Nr 200, poz. 1683  oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 128, Nr 128,  poz. 1176, Nr 137, poz.1304 i Nr 203, poz. 1966/ oraz art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U.  z 1999 r. Nr 12, poz. 96,  z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312  oraz  z 2001 r. Nr 111,  poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/
z dniem 1 września 2004 r.

przekształca się

szkołę ponadpodstawową na podbudowie programowej szkoły zasadniczej o nazwie Technikum Zawodowe w Płocku   – w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie

Technikum Uzupełniające Nr 2 w Płocku
ul. Gwardii Ludowej 7.

Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 688
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji