UCHWAŁA NR 532/XXXVII/09 z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie skargi Beaty i Bogdana Krzysiak zam. w Płocku.

UCHWAŁA NR 532/XXXVII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2009 roku

w sprawie skargi Beaty i Bogdana Krzysiak  zam. w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.
Skargę z dnia 31 marca 2009 roku  Państwa Beaty i Bogdana Krzysiak zam. w Płocku na rażące zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległe mu służby, naruszenie słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Przewodniczący
  Rady Miasta Płocka


      Tomasz Korga

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Państwa Beatę i Bogdana Krzysiak zam. w Płocku na rażące zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległe mu służby, naruszenie słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw z dnia 31 marca 2009 roku (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 02.04.2009 r.) i w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2009 r. uznała ją za nieuzasadnioną.
 Skarga dotyczyła zapewnienia drogi dojazdowej do nieruchomości Państwa Beaty i Bogdana Krzysiak zlokalizowanej w Płocku przy ul. Podleśnej 46.
 W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielanymi Komisji przez właściwych w sprawie pracowników Urzędu Miasta Płocka. W trakcie posiedzenia Komisji  osobiście składali wyjaśnienia Kierownik Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy, Kierownik Oddziału Planowania Przestrzennego oraz Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
 Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji w dniu 20 kwietnia 2009 r.
 W świetle poczynionych przez Komisję ustaleń wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka oraz podległe służby zostało uznane za prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem. Komisja nie stwierdziła naruszenia słusznych interesów obywateli ani przewlekłego i biurokratycznego załatwiania sprawy,  stąd też uznała skargę za nieuzasadnioną.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 01 czerwca 2009, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 048
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji