UCHWAŁA NR 319/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie: zamiaru likwidacji publicznych techników uzupełniających dla młodzieży

UCHWAŁA NR 319/XX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie: zamiaru likwidacji publicznych techników uzupełniających dla młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.  Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104: z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz 250, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991;z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206) w związku z art.1 pkt 7) lit. a) oraz  art. 7 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Z dniem 1 września 2012r. planuje się likwidacje następujących publicznych ponadgimnazjalnych szkół dla młodzieży:
1. Technikum Uzupełniającego nr 1 w Płocku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1, z siedzibą w Płocku, ul. Prezyd. Ignacego Mościckiego 4.
2. Technikum Uzupełniającego nr 2 w Płocku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7,
3. Technikum Uzupełniającego nr 3 w Płocku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych, z siedzibą w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4,
4. Technikum Uzupełniającego  nr 4 w Płocku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J.Nowowiejskiego, z siedzibą w Płocku, ul. Zygmunta Padlewskiego 2.
         § 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
     
         § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                       Przewodniczący
                                                          Rady Miasta Płocka


                  Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 


Uzasadnienie

Technika uzupełniające  dla młodzieży powstały w 2004r. jako szkoły przeznaczone dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, w ramach kontynuacji II etapu ówczesnej reformy systemu oświaty.
W Płocku w samorządowych zespołach szkół w wyniku przekształceń różnych szkół ponadpodstawowych powołano do życia 4 technika uzupełniające o trzyletnim okresie nauki. Aktualnie wszystkie muszą ulec likwidacji - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw usuwa ten typ szkół z systemu, ustawodawca nie przewiduje  naboru do klas I już na rok szkolny 2012/13. Likwidacja możliwa jest od 1 września 2012r, szkoły od lat nie prowadziły naboru, a ostatnie roczniki kończyły naukę  w latach 2006-2009.
Projekt uchwały przedłożono do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli i Płockiej Radzie Pożytku Publicznego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 01 marca 2012, godzina 15:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 338
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji