UCHWAŁA NR 627/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

UCHWAŁA NR 627/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Postanawia się udzielić z budżetu Gminy – Miasto Płock na 2013 rok pomoc finansową  dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej w wysokości 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych z  przeznaczeniem na bieżącą działalność „Muzeum Żydów Mazowieckich” – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

§ 2
1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Województwem Mazowieckim.
2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
           Przewodniczący
         Rady Miasta Płocka
         

          Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 czerwca 2013, godzina 10:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 347
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji